Mám Dron

Pravidlá používania dronov

Pravidlá používania dronov

Legislatíva Prevádzky Dronov V EU a Na Slovensku

Dlhoročne rastúci trend predaja dronov pre komerčné a rekreačné účely priamo úmerne zvyšuje tlak na vznik súvisiacej legislatívy, ktorá nastaví jasné pravidlá ich bezpečného používania. Európska Únia túto agendu zverila Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej v texte ako EASA), ktorej úlohou bolo skoncipovať a zjednotiť podmienky používania dronov v spoločnom vzdušnom priestore pre všetky členské štáty. Výsledkom týchto snáh sú delegované nariadenie EK 2019/945 a vykonávacie nariadenie 2019/947, ktoré definujú systém registrácie používateľov dronov, triedy UAS zariadení (Unmanned aerial system), a postupy pre ich bezpečnú prevádzku. Napriek tomu, že tieto pravidlá nadobudli platnosť 31.12.2020, ich implementácia sa v jednotlivých členských štátoch EU rôzni.

Slovensko do daného termínu nestihlo takýto systém spustiť, pričom s veľkou pravdepodobnosťou sa tak stane v roku 2022/2023. Momentálne ani nie je určené, ktorý štátny orgán prevezme kompetencie za prevádzku tohto systému (Dopravný Úrad alebo iná inštitúcia), a taktiež zatiaľ nefunguje ani registrácia používateľov dronov. Kým sa táto situácia nevyrieši, platí Rozhodnutie č.2/2019 Dopravného úradu,  ktoré určuje podmienky vykonania letu s bezpilotným prostriedkom. Keďže ešte neprebehla synchronizácia európskych a slovenských pravidiel, môžu vznikať pre slovenských občanov  viaceré sporné situácie, ako napríklad nemožnosť použiť dron na komerčné účely v iných krajinách EÚ.

Vďaka vzniknutej situácii môžu mnohí piloti/operátori dronov stratiť prehľad o svojich právach a povinnostiach. Preto Vám na tejto stránke prinášame zhrnutie dôležitých bodov zo spomínaných nariadení EASA ako aj aktuálne pravidlá používania dronov platných na území Slovenska.

Zjednotená Európska Dronová Legislatíva

Historický rámec

 • 2008 – Nariadenie ES č.216/2008.  definuje, že manažment a regulácia prevádzky bezpilotných prostriedkov spadá do právomoci jednotlivých členských krajín.
 • 2017 – V decembri tohto roku podpísalo 28 členských krajín dohodu o revízii platného nariadenia, ktorá znamenala prechod kompetencií spojených s legislatívnym riešením UAS (unmanned aircraft system) pod EU. EASA začína koncipovať pravidlá, ktoré budú platné pre všetky štáty v EU.
 • 2019 – EASA vydáva nariadenia 2019/945 a 2019/947, ktoré definujú spoločný legislatívny rámec používania dronov v krajinách EU.
 • 2020 – 31. decembra 2020 tieto nariadenia vstupujú do platnosti.

Základné body európskej dronovej legislatívy

Unifikované európske pravidlá pre prevádzku bezpilotných leteckých systémov vstúpili do platnosti posledný deň roku 2020. Ich cieľom je zjednotiť nariadenia jednotlivých národných úradov zodpovedných za manažment vzdušného priestoru a vytvoriť tak spoločný systém platný pre všetky členské štáty. To bude mať za následok nielen sprehľadnenie požiadaviek kladených na operátorov dronov, ale aj zjednodušenie ich činnosti. Tento prístup tiež bude viesť k rozvoju DRONE economy a posilneniu technologického vývoja.

Medzi najdôležitejšie body, ktoré prináša Európska legislatívna úprava patrí:

 • Maximálna výška 120m od najvyššej prekážky
 • Systém registrácie prevádzkovateľov a pilotov dronov
 • Definícia tried dronov z hľadiska ich technických parametrov a prevádzkových obmedzení
 • Kategotrizácia dronov
 • Označenie dronov certifikačnými štítkami

Všetky tieto pravidlá si teraz detailnejšie predstavíme. Začneme so systémom registrácie, ktorá sa skladá z dvoch častí – registrácia prevádzkovateľa a registrácia pilota dronu.

Systém registrácie prevádzkovateľov a pilotov dronov

Registrácia prevádzkovateľa

Každá súkromná alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dron sa stáva súčasťou leteckej prevádzky. Pre zvýšenie jej bezpečnosti a predchádzanie možných kolízií zavádza EASA systém registrácie prevádzkovateľov bezpilotných prostriedkov.

Zaregistrovať sa musí prakticky každý, kto chce lietať s dronom a dosiahol vek minimálne 16 rokov. Môže tak spraviť online cez portál zodpovedného štátneho orgánu.

Proces registrácie je jednoduchý a intuitívny a pozostáva z vyplnenia základných údajov o sebe ako súkromnej, alebo právnickej osobe (meno, priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, mobil). Keď zaradenie do systému prebehne úspešne, žiadateľ dostane svoje jedinečné registračné číslo (obsahuje kód štátu + 12 čísel) , ktorým označí všetky svoje drony pomocou nálepky. Registrácia prevádzkovateľa platí v celej EU po dobu, ktorá je stanovená pre konkrétnu kategóriu. Po jej uplynutí je potrebné registráciu obnoviť.

Výnimku z registrácie majú prevádzovatelia dronov s označením C0. Ide o malé drony do 250g, ktoré NIE SÚ vybavené kamerou, alebo iným senzorom schopným zbierať osobné informácie. O Triedach dronov si povieme ďalej v článku..

Registrácia pilota – online test

Každý kto chce používať bezpilotný prostriedok (okrem dronov triedy C0) je taktiež povinný absolvovať online pilotný výcvik zakončený testom. Netreba sa však báť náročného štúdia a prebdených nocí nad knihami. Prakticky ide o zoznámenie sa s platnými pravidlami a prečítaní si informačných materiálov. Náročnosť tohto výcviku sa však líši podľa toho do akej subkategórie prevádzky váš dron spadá.

Záverečná online skúška pozostáva zo 40 otázok, pričom na jej úspešné zvládnutie treba odpovedať správne aspoň na 30 z nich. Čas na vypracovanie odpovedí je nastavený na 60 minút, väčšina pilotov však zvládne test za kratší čas. Po splnení všetkých podmienok získa žiadateľ registračné číslo pilota a oprávnenie pre používanie dronov v určenej kategórii.

Triedy dronov a ich kategorizácia

EASA vytvorila systém kategorizácie bezpilotných prostriedkov, ktorý ich rozdeľuje podľa viacerých faktorov. Pre mnohých používateľov dronov sa môže zdať zmätočná, keďže vo viacerých zdrojoch sa používa rôzna terminológia. Preto sa ju v nasledujúcich odstavcoch budeme snažiť vysvetliť a objasniť.

Európska dronová legislatíva rozlišuje:

 • Kategórie dronov podľa spôsobu použitia a miery rizika – Otvorená, Osobitná, Osvedčená (Open, Specific, Certified)
 • Subkategórie definujúce prevádzkové obmedzenia dronov (A1,A2,A3) – platné do 31.12.2022
 • Triedy dronov podľa technických parametrov (C0 až C6) – platné od 1.1.2023

Kategórie dronov podľa spôsobu použitia a miery rizika

Otvorená kategória (Open)

Táto kategória zahŕňa použitie dronov do 25kg na rekreačné účely a komerčné aktivity s nízkou mierou rizika. Týka sa teda väčšiny dronistov. Otvorená kategória obsahuje 3 podkategórie A1,A2, a A3, ktoré určujú prevádzkové obmedzenia vhľadom na technické parametre použitého dronu. Tie sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Dron Operácie Pilot
Max.vzletová hmotnosť
Subkategória
Prevádzkové obmedzenia
Registrácia pilota
Kompetencie pilota
Min. vek pilota
< 250g
A1 (môže tiež lietať v subkategórii A3)
Žiadne alebo minimalizované lietanie nad nezúčastnenými osobami a zákaz lietania nad zhromaždením ľudí
Nie, pokiaľ dron nie je vybavený kamerou, alebo dron je hračka
Nie je potrebný tréning
Nie je určený
< 500g
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A1/A3
16
< 2kg
A2 (môže tiež lietať v subkategórii A3)
Zákaz lietania nad nezúčastnenými osobami, dodržiavať horizontálny odstup 50m od nezúčastnených osôb
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A2
16
< 25kg
A3
Zákaz lietania nad ľuďmi a v ich blízkosti, lietať mimo dosah urbanizovaných oblastí (odstup 150m)
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A1/A3
16

zdroj: EASA

Rozdelenie dronov do jednotlivých subkategórií A1-A3 v otvorenej kategórii je platné do 31.12.2022. Po tomto termíne budú musieť byť všetky UAV prístroje od výrobcov označené štítkom triedy C0 až C6 (pričom triedy C5 a C6 sa týkajú osobitnej a osvedčenej kategórie). Toto nové označenie tried bude redefinovať technické parametre a prevádzkové obmedzenia. Pre viac informácií kliknite na príslušné označenie triedy:

Pokiaľ si však zadovážite dron po 1.1.2023, ktorý nebude obsahovať štítok triedy, budete ho môcť naďalej používať v podkategórii A1, ak váži do 250 g, alebo v podkategórii A3, ak váži do 25 kg.  

Osobitná kategória (Specific)

Osobitná kategória zahŕňa operácie dronov s vyššou mierou rizika a tie, ktoré nespadajú do voľnej kategórie. Drony sa tu nešpecifikujú na základe parametrov a prevádzkových vlastností, ale podľa spôsobu ich použitia. Osobitná kategória sa týka predovšetkým profesionálnych pilotov bezpilotných zariadení a letov, kde hrozí väčšie riziko poškodenia osôb, alebo majetku. Ide napríklad o BVLOS lety (behind visual ine of sight) bez priameho vizuálneho kontaktu, lety prekračujúce výšku 120m, či prepravu tovaru.

Pre takéto operácie potrebuje prevádzkovateľ dronu vypracovať posúdenie prevádzkových rizík, ktoré následne zhodnotí Dopravný Úrad a na základe toho vydá povolenie alebo žiadosť zamietne. Ak chcete pôsobiť v tejto kategórii, potrebujete pre svoju činnosť povolenie od príslušného národného štátneho orgánu (V prípade Slovenska to bude zrejme Dopravný Úrad), v ktorom ste zaregistrovaný.

Pre zvýšenie flexibility a typov operácií definovala EASA takzvané Štandardné scenáre (STS), ktoré hovoria o podmienkach vykonania letu. Doteraz boli v nariadení EÚ 2019/947 zverejnené dva štandardné scenáre (STS 1 a STS 2) ktoré vyžadujú použitie dronu s identifikačným štítkom triedy C5 alebo C6.  Pre operácie v tejto kategórii platia dve možnosti:

A: Na operáciu sa vzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia spadá pod STS a Váš dron má identifikačný štítok triedy, stačí keď úradu pošlete vyhlásenie a počkáte na potvrdenie.

B: Na operáciu sa nevzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia nepodlieha príslušným scenárom, a zároveň nespadá do otvorenej kategórie, musíte mať pred začatím operácie špeciálne prevádzkové oprávnenie.

Osvedčená kategória (Certified)

Osvedčená kategória zodpovedá operáciám s najvyššou úrovňou rizika. V budúcnosti tu budú spadať lety s dronmi s cestujúcimi na palube. Prísne bezpečnostné kritériá tu budú definované podobne ako v prípade civilného letectva. Okrem potrebnej certifikácie o letovej spôsobilosti bude pre vykonávanie takýchto letov potrebný súhlas leteckého operátora a školenie diaľkového pilota. Vzhľadom na živý technologický vývoj na poli bezpilotných prostriedkov sa predpokladá postupné smerovanie od diaľkovo pilotovaných letov k plne autonómnym letom.

Identifikačné štítky pre drony

Ako ste si mohli všimnúť, zjednotené pravidlá v sebe integrujú špecifikáciu technických parametrov dronov so spôsobom ich použitia a prevádzkovými obmedzeniami. Do konca roka 2022 platí rozdelenie do subkategórií A1-A3. Od 1.1.2023 bude každý výrobca dronov povinný označiť ich štítkom triedy C0-C4. Podľa tohoto štítku (nálepky) si budete môcť zistiť pravidlá a prevádzkové obmedzenia platné pre Váš dron. Tieto nálepky momentálne na dronoch nenájdete, ale očakáva sa ich postupná implementácia. 

Sledovanie dronov v reálnom čase– nová etapa v manažmente prevádzky bezpilotných prostriedkov v USA a EÚ

Nárast bezpilotných operácií vo vzdušnom priestore a rozvoj dronovej ekonómie (drone economy) vedie k potrebe začlenenia prevádzky UAS do existujúcich systémov manažmentu letovej prevádzky (ATM). Zosúladenie pilotných a bezpilotných operácií si vyžaduje vysokú mieru bezpečnosti, architektúru výmeny a zdieľania letových informácií a určenie jasných kompetencií pre poskytovateľov letových navigačných služieb (ANSP), prevádzkovateľov U-Space služieb, ako aj VFR/IFR pilotov a UAS operátorov. Tomuto má výrazne pomôcť systém sledovania dronov pomocou vysielačov využívajúcich rôzne technológie (ADS-B, LTE).

Od roku 2022 sa v USA budú významne meniť pravidlá pre prevádzku bezpilotných lietadiel. Začne platiť takzvaný Štandard Remote ID, ktorý má za cieľ zvýšiť mieru zodpovednosti operátorov dronov a bezpečnosti vzdušného priestoru. Tieto zmeny majú zároveň urýchliť procesy vedúce k využívaniu autonómnych operácií, BVLOS letov a umožneniu rôznych aplikácií v rámci služieb vo vzdušnom prestore. Podobným smerom sa uberá aj Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA, ktorá zavádza Direct remote identification (DRI). Ide o systém zabezpečujúci komunikáciu medzi dronom, jeho operátorom a leteckými autoritami. 

Štandard Drone Remote ID v USA

2022

 • začne platiť povinnosť, aby každý nový sériovo vyrábaný dron od 0,25kg vysielal svoju polohu, a to polohu dronu aj jeho operátora. Okrem polohy musí dron vysielať aj svoje identifikačné číslo.

2023

 • Od roku 2023 bude tento štandard platiť nielen pre nové drony, ale aj pre všetky staršie. Majitelia dronov kúpených pred rokom 2022 bez vysielacieho modulu budú musieť buď svoj dron vybaviť externým vysielačom, alebo prevádzkovať UAV len v takzvaných identifikačných oblastiach uznávaných FAA (FAA-Recognized Identification Area). Takéto oblasti zatiaľ neexistujú, budú sa formovať počas roka 2022.

Monitoring prevádzky dronov v Európe

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA taktiež hovorí o potrebe sledovania dronov počas operácií. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/664 definuje takzvanú Službu sieťovej identifikácie (A network identification service), ktorá má za úlohu spracovávať údaje o UAV operáciách:

 • registračné číslo operátora dronu
 • jedinečné sériové číslo UAV
 • geografickú polohu UAV
 • geografickú polohu operátora UAV alebo miesto vzletu

Nadväzuje tak na nariadenia komisie (EÚ) 945/2019 a 947/2019 , ktoré definujú Direct Remote Identification (DRI) – systém, ktorý má zabezpečovať lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom UAV vrátane jeho ID označenia. Tieto ustanovenia hovoria o tom, že pokiaľ dron ešte neobsahuje zabudovaný vysielač spĺňajúci požadované technické štandardy, prevádzkovateľ dronu má povinnosť vybaviť dron ekvivalentným externým modulom. Platí to pre pilotov operujúcich vo všetkých kategóriách a subkategóriách prevádzky.

Dronová legislatíva na Slovensku

Napriek tomu, že zjednotené európske pravidlá pre prevádzku dronov nadobudli platnosť 31.12.2020, na Slovensku zatiaľ nie sú implementované žiadnym spôsobom. V Českej republike, ako aj vo väčšine štátov EÚ už systém funguje, avšak pre slovenských občanov nie je možné sa zaregistrovať do iného ako(neexistujúceho) slovenského systému, keďže registrácia musí byť vykonaná v štáte, kde má pilot/operátor trvalý pobyt alebo firma registráciu. Tento prechodný stav má nepriaznivý dopad najmä na Slovákov, ktorí chcú lietať s dronom na území iných členských štátov. 

Momentálne teda pre používateľov dronov platí Rozhodnutie č.2/2019, v ktorom Dopravný Úrad definuje kategórie dronov a pravidlá ich prevádzky. Viaceré z nich už kopírujú celounijné pravidlá, takže disproporcia spočíva najmä v absencii registrácie a online skúšok. Predpokladá sa, že k zosúladeniu oboch legislatív (európskej a slovenskej) dôjde v období 2022/2023. Dovtedy by sa dronisti mali riadiť už spomínaným rozhodnutím Dopravného Úradu.

Všeobecné pravidlá lietania s dronmi

Nezodpovedné riadenie dronu môže mať za následok kolíziu s inými lietajúcimi objektmi (helikoptéry, rogalá, lietadlá, iné drony), poškodenie osôb, ich súkromia, majetku, kultúrnych pamiatok, či  narušenie rovnováhy chránených prírodných území. Tak ako cestná premávka má svoje pravidlá, lietanie s dronom taktiež podlieha určitým bezpečnostným nastaveniam. Ich cieľom nie je obťažovanie pilotov, ale naopak, snaha o koordinované a bezpečné vykonávaie ich činnosti. Nasledujúce pravidlá prevádzky bezpilotných prostriedkov platia pre všetkých pilotov UAV bez ohľadu na kategóriu, do ktorej spadajú:

Maximálna výška

Maximálna výška pre lietanie s dronmi je určená na 120m od najvyššej prekážky v okruhu 30m. Pokiaľ chcete let uskutočniť v okrsku neriadeného letiska ATZ (viď nižšie v texte) , platia podobné pravidlá, ale je nutné o Vašom lete oboznámiť prevádzkovateľa letiska.

Lietanie na dohľad

Všeobecne platí, že pri riadení dronu je potrebné udržiavať nepretržitý vizuálny kontakt, prípadne maximálnu horizontálnu vzdialenosť 1000m (platí to, čo sa dosiahne skôr).

Udržovanie vizuálneho kontaktu s dronom zaisťuje jeho bezpečné riadenie a rýchlu reakciu na nepredvídateľné udalosti. V odbornej terminológii sa tento spôsob lietania označuje ako VLOS (visual line of sight). Používanie okuliarov alebo riadených staníc bez priameho očného kontaktu (BVLOS – behind visual line of sight)  je na Slovensku legálne len v prípade dvojpilotnej formácie, kedy jeden pilot riadi dron a druhý ho vizuálne kontroluje. Takéty typy operácií je však potrebné riešiť cez Dopravný Úrad.

Dobrá viditeľnosť

Toto pravidlo súvisí s predošlým. V prípade hmly, či hustého dažďa je nemožné udržiavať vizuálny kontakt s dronom na väčšie vzdialenosti. Z toho tiež vyplýva zákaz lietania za tmy. To je taktiež možné len na letecké práce so schválením Dopravného úradu.

Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

Všeobecne platí prísny zákaz prelietavania nad zhromaždením ľudí. Pre drony do 900g je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od osôb a objektov (nie je definovaná v metroch). Ak ide o drony s maximálnou letovou hmotnosťou vyššou ako 900g, musíte so svojim dronom udržiavať horizontálny odstup minimálne 50m od nezúčastnených ľudí.

Bezletové zóny

Ako operátor dronu sa stávate súčasťou leteckej prevádzky, ktorá má svoje bezpečnostné pravidlá. Nemôžete narušiť bezletové zóny v blízkosti letísk (podrobnejšie informácie nižšie), vojenských základní, niektorých kultúrnych pamiatok a chránených prírodných území. Nerešpektovanie týchto obmedzení môže viesť k udeleniu pokuty.

Hierarchia vzdušného priestoru

Dron dáva vždy prednosť iným letiacim prístrojom, ktorými sú napríklad lietadlá, helikoptéry, rogalá, či teplovzdušné balóny. Vďaka rýchlym manévrovacím schopnostiam je jednoduchšie pre operátora dronu stiahnuť sa z dráhy letu iných objektov.

Zákaz zhadzovania predmetov a chemických látok

Pokiaľ plánujete využiť dron napríklad na rozptyl chemických látok v poľnohospodárstve, potrebujete povolenie Dopravného Úradu.

Lietanie pod vplyvom

Podobne ako vodič automobilu, aj pilot dronu má zákaz lietať pod vplyvom psychotropných látok. Pokiaľ kvôli tomu spôsobí nehodu, bude sa zodpovedať príslušným orgánom.

Aplikácia MamDron Vám pomôže so zodpovedným dodržiavaním viacerých z týchto pravidiel. Ukáže Vám bezletové zóny, upozorní na prípadné prebiehajúce záchranné operácie, či polohu iných dronov v blízkom okolí.

Kategórie dronov a ich prevádzky

Spomínané Rozhodnutie č.2/2019 Dopravného úradu rozdeľuje prevádzku UAV podľa spôsobu ich použitia na kategórie A a B, pre ktoré platia špecifické prevádzkové obmedzenia. Do kategórie A spadajú piloti dronov, ktorí ich využívajú na rekračno-športové účely, zatiaľ čo kategória B zahŕňa využívanie bezpilotných prostriedkov na komerčné aktivity. Kategória A sa ďalej delí na subkategórie A1-A3 podľa maximálnej letovej hmotnosti dronu (triedy C0-C4).  Pre lepší prehľad o kategóriách prevádzky, triedach UAV a povinnostiach pilota sme vytvorili nasledujúcu tabuľku.

Dron Operácie Pilot
Kategória
Subkategória
Trieda UAV
Max.letová hmotnosť
Prevádzkové obmedzenia
Kompetencie pilota
A
A1
C0
< 250g
Všeobecné podmienky vykonania letu, zákaz prelietavať zhromaždenia ľudí, v režime navádzania maximálne do výšky 30m
Nie je nutná registrácia pilota ani dronu
C1
250g - 900g
A2
C2
900g - 4kg
Všeobecné podmienky vykonania letu, vo vzdialenosti, aby nezúčastnené osoby neboli vystavené nadmernému hluku, minimálne však 50m od nezúčastnených osôb, neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, stavby, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve
Nie je nutná registrácia pilota ani dronu
A3
C3
4kg - 25kg, < 3m
Všeobecné podmienky vykonania letu, min.vzdialenosť 50m od nezúčastnených osôb, neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, stavby, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve
Nie je nutná registrácia pilota ani dronu, pre pilotov dronov s max.letovou hmotnosťou vyššou ako 20kg platí povinnosť poistenia dronu
C4
4kg - 25kg
B
C0-C4
0-25kg
Všeobecné podmienky vykonania letu, súhlas DÚ, pokiaľ používanie dronu prekračuje podmienky v kategórii A (lietanie v noci, iná ako povolená vzdialenosť od nezúčastnených osôb, iná ako povolená vzdialenosť od bezletových zón letísk, hmotnosť UAV prekračujúca 25kg), min.vzdialenosť 50m od nezúčastnených osôb, neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, stavby, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve
Povinná registrácia pilota na diaľku a registrácia UAV, poistenie dronu, vedenie palubného denníka bezpilotného lietadla
> 25kg

Typy vzdušného priestoru

Na Slovensku nájdeme viaceré typy vzdušných priestorov, pre ktoré platia špecifické pravidlá.

Neriadený vzdušný priestor (trieda G)

Ide o vzdušný priestor, ktorý nepodlieha riadeniu žiadneho letového dispečera, alebo špeciálnym nariadeniam. Prakticky ide o priestor všade mimo zóny letísk a iných vyhradených lokalít. V neriadenom vzdušnom priestore platia všeobecné pravidlá uvedené vyššie.

Oblasť neriadeného letiska ATZ

Ide o letiská bez riadenej prevádzky, okolo ktorých je stanovený takzvaný okrsok neriadeného letiska ktorý má určený horizontálny rádius 5,5 km a siaha do výšky 4000 stôp (cca 1200 m.n.m). V tomto priestore je možné lietať podobne ako pri neriadenom priestore, je však nutné dostatočne vopred informovať prevádzkovateľa letiska. Ten môže let povoliť, zamietnuť, alebo obmedziť jeho parametre.

Riadený vzdušný priestor CTR

 Tieto vzdušné priestory sa nachádzajú v okolí väčších letísk s riadenou komunikáciou, takže lietadlá musia dodržiavať pokyny leteckého dispečera. V CTR (Control Zone) priestore sa pravidlá líšia podľa podkategórií dronov a účelu ich používania:

 • Drony pre rekreačné účely

A1, A2: 30m nad zemou do minimálnej horizontálnej vzdialenosti 3,7km od stredu letiska.

A3: 30m nad zemou do minimálnej horizontálnej vzdialenosti 5,6km od stredu letiska.

 • Drony pre komerčné účely

Pre prevádzkovateľov komerčných dronov je pred uskutočnením letu potrebné dohodnúť sa s riadením letovej prevádzky danej oblasti.

Špecifiká prevádzky dronov pri výkone leteckých prác v geodézii a mapovaní

Osoby, ktoré pre služby v oblasti geodézie, fotogrametrie, gravimetrických meraní, mapovania, skenovania pomocou LIDAR a georadarov, zberu informácií o území, používajú bezpilotné prostriedky, sa okrem vyššie spomenutých nariadení DÚ musia riadiť aj ďalšími smernicami. Potrebujú mať zriadenú viazanú živnosť pre geodetické a kartografické činnosti, ktorá zaručuje ich odbornú spôsobilosť. Na jej získanie potrebujú príslušné vzdelanie a oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Letecké snímkovanie podlieha tiež zákonu č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností, ktorý obmedzuje fotografovanie a natáčanie obrazového materiálu budov a priestorov označených zákazom fotografovania. O tomto zákaze, ako aj o výnimkách z tohto zákona, rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. To znamená, že do doby odtajnenia sa každý vytvorený materiál pre geodetické meranie vníma ako utajený.

Činnosti leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré definuje zákon 215/1995 Z. Z o ochrane utajovaných skutočností, vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany SR. To však, na základe zmluvy, môže tieto činnosti delegovať aj na podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ.

Špecifiká prevádzky dronov v chránených územiach (CHÚ)

Prevádzka bezpilotných prostriedkov má isté obmedzenia aj vzhľadom na ochranu prírody. Na Slovensku sa to týka chránených území v 3. až 5. stupni ochrany prírody. Ide  o národné parky, A, B a C zóny chránených krajinných oblastí (v súčasnosti sa to týka len CHKO Horná Orava),  väčšinu tzv. maloplošných chránených území (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky) a väčšinu území európskeho významu . Tie spolu pokrývajú približne 8,2 % územia SR. Dôvodom obmedzenia prevádzky dronov v takýchto pásmach je ochrana živočíchov a zachovanie prirodzeného charakteru územia.

Mnohé odborné štúdie potvrdili negatívne účinky dronov na správanie sa živočíchov. Tie často na drony reagujú útekom, stresovými reakciami, opustením hniezda, či útokom. Výsledky štúdií potvrdzujú aj skúsenosti pracovníkov národných parkov po celom svete.

Slovenská legislatíva obmedzuje prevádzku športových lietajúcich zariadení viacerými predpismi :

 • Zákon č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d), § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) a §16 ods. 1 písm. f)
 • Rozhodnutie č. 2/2019 Dopravného úradu

Neznamená to však, že použitie dronu v CHÚ  s 3. až 5. stupňom ochrany prírody nie je možné. Pilot UAV (fyzická alebo právnická osoba) môže požiadať o súhlas , ktorý po preskúmaní situácie a vyjadrení správcu CHÚ vydáva okresný úrad (orgán ochrany prírody). Podrobné informácie ako formulovať žiadosť o let UAV v chránených územiach nájdete TU.

Terminológia

Súčasné predpisy Dopravného úradu nepoužívajú slovo dron, ale nájdete tu výrazy ako autonómne lietadlo, diaľkovo riadené lietadlo a model lietadla. Z týchto troch slovných spojení sa väčšiny dronistov týka najmä termín model lietadla, ktorý je definovaný ako typ lietadla s motorom alebo bez motora, ktorý nie je vybavený zariadením umožňujúcim automatický let na určené miesto, je po celú dobu letu riadený pilotom na diaľku pomocou riadiacej stanice a s ktorým pilot na diaľku udržiava priamy vizuálny kontakt.

Časté otázky

 • Čo potrebujem spraviť ak chcem lietať s dronom?

Keď lietate hobby, potrebujete len dodržiavať spomínané bezpečnostné opatrenia. V prípade ak s dronom vykonávate komerčnú činnosť (aj s malým dronom), musíte sa zaregistrovať na Dopravnom úrade.

 • Potrebujem poistenie dronu?

Iba ak využívate dron na komerčné účely.

 • Kto sa musí zaregistrovať?

Momentálne platí, že Dopravný úrad požaduje registráciu tých používateľov dronov, ktorí ich využívajú na biznis. V tomto prípade budete tiež potrebovať živnosť pre letecké práce.

 • Dá sa do Európskeho systému registrovať v zahraničí?

Pre slovenských občanov nie je momentálne možné zaregistrovať sa do Európskeho systému v iných členských štátoch.

 • Môžem lietať s dronom v zahraničí?

V prípade iných štátov EU môžte, pokiaľ Váš dron má maximálnu vzletovú hmotnosť do 250g a nie je vybavený kamerou, alebo iným snímačom pre zber informácií (napríklad mikrofón). Ak Váš dron nespĺňa tieto kritériá, alebo ak lietate komerčne, v súčasnej legislatívnej situácii nie je možné let uskutočniť. Pre použitie dronu mimo štátov EU si preštudujte platné pravidlá pre daný štát.