Mám Dron

Pravidlá používania dronov

Pravidlá používania dronov

Legislatíva Prevádzky Dronov V EÚ a Na Slovensku

Prevádzku bezpilotných prostriedkov v členských štátoch Európskej únie upravujú nariadenia Európskej komisie 2019/945, 2019/9472021/664. Na Slovensku sa začali tieto nariadenia uplatňovať v septembri 2023, pričom platí, že sú právne nadradené národnej legislatíve (nariadenie DÚ 2/2019 a letecký zákon), ktorá upravuje niektoré špecifické body prevádzky dronov (na Slovensku sú to napríklad letecké práce).

Pre prehľadnosť sme časť textu o aktuálnych pravidlách používania dronov na Slovensku spracovali vo forme otázok a odpovedí.

V prípade nejasností odporúčame obrátiť sa priamo na Dopravný úrad, ktorý má na svojich stránkach uvedené informácie o prevádzke a používaní dronov, ako aj kontaktné údaje.

Používané pojmy

Na začiatok si vysvetlime niektoré pojmy používané v tomto texte:

UAS – Unmanned aircraft system – bezpilotné lietadlo a vybavenie potrebné na bezpečnú a efektívnu prevádzku tohto lietadla. Bezpilotné lietadlo je komponent UAS.

UAV – Unmanned aerial vehicle – bezpilotné lietadlo ovládané na diaľku alebo autonómne.

VLOS – Visual Line Of Sight – lietanie na priamy vizuálny kontakt

BVLOS – Beyond visual line of sight – termín označujúci operácie za hranicou viditeľnosti. Namiesto priameho pozorovania ovláda pilot UAV pomocou prenosnej kontrolnej stanice (RPS), alebo statickej kontrolnej jednotky (GCS).

Som hobby pilot dronu a chcem lietať pre súkromné účely. Čo musím spraviť?

Oboznámiť sa s pravidlami pre zodpovedné používanie dronov

Lietaním s dronom sa automaticky stávate účastníkom vzdušného priestoru. Dron nie je hračka a mali by ste ho používať zodpovedne a s ohľadom na ostatných. Používanie dronu má zároveň pravidlá, ktorých hlavných zmyslom je predovšetkým bezpečnosť vzdušného priestoru, ochrana majetku a ľudí na zemi a v neposlednom rade ochrana ich súkromia.

Pre získanie informácií o aktuálnych pravidlách pre drony odporúčame, okrem našej webovej stránky, navštíviť web dopravného úradu a preštudovať si sekciu o bezpilotnom letectve:

Ďalšie užitočné linky:

Vybaviť si poistenie pre dron

Ako druhý bod uvádzame poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžete so svojim dronom spôsobiť. Toto poistenie je vyžadované pri registrácii prevádzkovateľa UAS. Drony na Slovensku momentálne nepoisťuje žiadna poisťovňa napriek tomu, že legislatíva to vyžaduje. Najbližšie má poistný produkt pre drony česká ČSOB. Mnoho pilotov je však pre výhodný pomer cena-výkon poistených v holandskej poisťovni Coverdrone. Číslo poistnej zmluvy sa vyžaduje pri registrácii prevádzkovateľa UAS, takže bez poistenia sa nezaregistrujete!

Registrovať sa ako prevádzkovateľ UAV

Takmer každý používateľ dronu má povinnosť registrovať sa na Dopravnom úrade! Výnimku má prevádzkovateľ dronu, ktorý má menšiu maximálnu vzletovú hmotnosť ako 250g a ktorý zároveň NIE JE vybavený kamerou alebo iným snímačom schopným zachytiť osobné údaje. Prakticky to znamená, že pokiaľ máte akýkoľvek iný dron ako malý dron- hračku bez kamery, musíte sa registrovať.

Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

A: Vyplníte žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS a odošlete ho spolu s potvrdením o poistení dronu poštou na Dopravný úrad. Dodatočne potom pošlete mailom 3 fotky dronu a 1 fotku sériového čísla dronu.

B: Všetky dokumenty uvedené v predchádzajúcom bode  pošlete podpísané elektronicky cez portál slovensko.sk (tento spôsob je možný od 14.11.2023)

Prilepiť si registračné číslo na dron

Dopravný úrad Vám prihlásenie do evidencie oznámi poštou alebo cez portál slovensko.sk a zároveď Vám pridelí unikátne registračné číslo prevádzkovateľa UAS. Toto číslo je potrebné prilepiť na viditeľné miesto na dron.

Pripraviť sa na skúšky na Dopravnom úrade a získať európsky preukaz pilota UAV pre podkategóriu A1/A3

Pre získanie základného „vodičáku“ pre drony je potrebné absolvovať teoretické skúšky na Dopravnom úrade (Online skúšanie zatiaľ nie je spustené) pre podkategóriu A1/A3 (viac o kategóriách prevádzky UAS nájdete TU). Na skúšky sa môžete prihlásiť formou vyplnenia formuláru – prihlášky na skúšky z teoretických vedomostí UAS. Žiadosť môžete odoslať poštou, priniesť osobne do podateľne Dopravného úradu, alebo ju poslať elektronicky cez portál slovensko.sk.

Skúšky (v podobe testu) pozostávajú z ôsmich predmetov a na ich úspešné absolvovanie musíte odpovedať správne na 75% zo 100 otázok. Pre komplexnú prípravu na teoretické skúšky odporúčame využiť vzdelávacích škôl a zároveň partnerov asociácie Mám Dron – Proaviate a Aprop

Poznámka: Nejde o oficiálne testy, ale len o skúšobné testy pre získanie prehľadu o obsahu skúšok. 

Lietať zodpovedne s aplikáciou MamDron

Keď už sa Vám úspešne podarilo zaregistrovať do evidencie prevádzkovateľov UAS a obdržali ste európsky preukaz pilota dronov, je len na Vás, ako budete dron používať.

Odporúčame Vám stiahnuť si a používať aplikáciu MamDron, ktorá Vás v priebehu sekúnd dokáže informovať o tom, či lokalita – zóna, v ktorej chcete lietať, nepodlieha nejakým obmedzeniam. Aplikácia MamDron je bezplatný a na Slovensku momentálne najefektívnejší nástroj pre zodpovedné plánovanie letov s dronom. Viac informácií o aplikácii MamDron nájdete TU.

Registrácia prevádzkovateľov dronov

Aktuálne informácie ku registrácii prevádzkovateľov dronov nájdete TU.

Pilot dronu je ten, kto s s ním reálne lieta, nemusí však dron nevyhnutne vlastniť alebo ho prenajímať. Viac TU.

Prevádzkovateľ dronu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa dron pre súkromné alebo komerčné účely. Jeden prevádzkovateľ v prípade firiem (právnická osoba) môže mať viacero pilotov dronov, má však jedno registračné číslo prevádzkovateľa.

Registrovať sa musí každý prevádzkovateľ (fyzická aj právnická osoba)  dronu s maximálnou letovou hmotnosťou nad 250g alebo akéhokoľvek UAV, ktoré je vybavené snímačom schopným zachytiť osobné údaje (kamera, mikrofón. Zjednodušene povedané, registrovať sa NEMUSÍTE iba v prípade, ak máte dron pod 250g bez kamery, v ostatných prípadoch sa registrácia vyžaduje.

Žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický podpis) alebo v listinnej podobe osobne na podateľni Dopravného úradu. Vzory žiadostí nájdete na stránkach DÚ: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/registracia-prevadzkovatelov-uas/

Prevádzkovateľ UAS je povinný registrovať sa v členskom štáte, v ktorom má trvalé bydlisko ako fyzická osoba alebo v ktorom má sídlo ako právnická osoba. Prevádzkovateľ UAS nemôže byť naraz zaregistrovaný vo viac ako jednom členskom štáte. Pokiaľ ste už zaregistrovaný v inom členskom štáte (napríklad Luxembursko) a máte preukaz pilota UAV pre A1/A3 alebo A2, preukaz Vám platí aj na Slovensku.

Registrovaný prevádzkovateľ UAS  je povinný umiestniť svoje registračné číslo (bez tajných číslic) na každé UAS na viditeľnom mieste. „Tajné číslice“ sú posledné 3 čísla uvedené na konci registračného čísla za spojovníkom a slúžia na zvýšenie ochrany proti zneužitiu odcudzeného UAS.

Áno, jednou z podmienok registrácie prevádzkovateľa dronu je mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. Poistení musíte teda byť aj keď prevádzkujete malý dron s kamerou alebo akýkoľvek dron nad 250g.

Na Slovensku zatiaľ nie je poisťovňa, ktorá by poskytovala poistenie pre drony. Väčšina UAV pilotov je preto poistená v českej ČSOB alebo holandskej poisťovni Coverdrone.

Kategórie prevádzky UAS

Prevádzka bezpilotných prostriedkov sa delí do kategórií a subkategórií podľa miery rizika. Podľa toho, do akej kategórie prevádzky patríte, je potrebné disponovať náležitými povoleniami.

Otvorená kategória (Open)

Ide o kategóriu s najnižšou mierou rizika. Patrí sem väčšina súkromných aj komerčných letov s dronmi. Prevádzka UAS v otvorenej kategórii nepodlieha žiadnemu predchádzajúcemu prevádzkovému povoleniu, ani prevádzkovému vyhláseniu prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky.

Osobitná kategória (Specific)

Ide o kategóriu s vyššou mierou rizika. Patria sem napríklad BVLOS lety, prevádzka dronov nad 25kg a ostatná prevádzka, ktorá sa “nezmestí” do otvorenej kategórie. Pri osobitnej kategórii sa vyžaduje prevádzkové povolenie od Dopravného úradu. Spolu so žiadosťou o  prevádzkové povolenie DÚ žiadateľ predloží aj posúdenie rizík a opatrení na ich zmiernenie. 

Osvedčená kategória (Certified)

Do osvedčenej kategórie spadajú operácie s najvyššou mierou rizika, teda napríklad preprava tovaru alebo osôb dronmi

Táto kategória zahŕňa použitie dronov do 25kg na rekreačné účely a komerčné aktivity s nízkou mierou rizika. Týka sa teda väčšiny dronistov. Otvorená kategória obsahuje 3 podkategórie A1,A2, a A3, ktoré určujú prevádzkové obmedzenia vhľadom na technické parametre použitého dronu.

Pre zvýšenie flexibility a typov operácií definovala EASA takzvané Štandardné scenáre (STS), ktoré hovoria o podmienkach vykonania letu. Doteraz boli v nariadení EÚ 2019/947 zverejnené dva štandardné scenáre (STS 1 a STS 2) ktoré vyžadujú použitie dronu s identifikačným štítkom triedy C5 alebo C6.  Pre operácie v tejto kategórii platia dve možnosti:

A: Na operáciu sa vzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia spadá pod STS a Váš dron má identifikačný štítok triedy, stačí keď úradu pošlete vyhlásenie a počkáte na potvrdenie.

B: Na operáciu sa nevzťahuje štandardný scenár

Pokiaľ operácia nepodlieha príslušným scenárom, a zároveň nespadá do otvorenej kategórie, musíte mať pred začatím operácie špeciálne prevádzkové oprávnenie.

Osvedčená kategória zodpovedá operáciám s najvyššou úrovňou rizika. V budúcnosti tu budú spadať lety s dronmi s cestujúcimi na palube. Prísne bezpečnostné kritériá tu budú definované podobne ako v prípade civilného letectva. Okrem potrebnej certifikácie o letovej spôsobilosti bude pre vykonávanie takýchto letov potrebný súhlas leteckého operátora a školenie diaľkového pilota. Vzhľadom na živý technologický vývoj na poli bezpilotných prostriedkov sa predpokladá postupné smerovanie od diaľkovo pilotovaných letov k plne autonómnym letom.

OTVORENÁ KATEGÓRIA: prevádzkové obmedzenia vzhľadom na technické parametre použitého dronu. 

Dron Operácie Pilot
Max.vzletová hmotnosť
Subkategória
Prevádzkové obmedzenia
Registrácia pilota
Kompetencie pilota
Min. vek pilota
< 250g
A1 (môže tiež lietať v subkategórii A3)
Žiadne alebo minimalizované lietanie nad nezúčastnenými osobami a zákaz lietania nad zhromaždením ľudí
Nie, pokiaľ dron nie je vybavený kamerou, alebo dron je hračka
Nie je potrebný tréning
Nie je určený
< 500g
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A1/A3
16
< 2kg
A2 (môže tiež lietať v subkategórii A3)
Zákaz lietania nad nezúčastnenými osobami, dodržiavať horizontálny odstup 50m od nezúčastnených osôb
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A2
16
< 25kg
A3
Zákaz lietania nad ľuďmi a v ich blízkosti, lietať mimo dosah urbanizovaných oblastí (odstup 150m)
Áno
Prečítať používateľskú príručku, absolvovať tréning a skúšku, ktoré definuje kompetentný štátny úrad pre subkategóriu A1/A3
16

Preukaz pilota dronu

Preukaz pilota dronu, alebo „vodičák“ na dron potrebuje prakticky každý, kto je registrovaným prevádzkovateľom dronu. Základný preukaz pre podkategóriu prevádzky A1/A3 sa týka všetkých hobby aj profesionálnych pilotov, zatiaľ, čo A2 potrebujú piloti vykonávajúci činnosti s vyššou mierou rizika.

Preukaz A1/A3 oprávňujúci pilota pre používanie dronu v otvorenej kategórii vydáva Dopravný úrad po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok. Na webe DÚ nájdete tlačivo prihlášky na skúšky z teoretických vedomostí UAS. Do tlačiva píšete aj termín skúšky, ktorý si vyberiete podľa termínov uverejnených na stránkach DÚ. Vyplnené tlačivo môžete podať osobne na podateľmi DÚ alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Preukaz dronu je kartička, ktorú získate po absolvovaní teoretických skúšok na danú kategóriu (A1/A3, A2) od Dopravného úradu. Preukaz je potrebné nosiť so sebou pri používaní dronu.

Žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický podpis) alebo v listinnej podobe osobne na podateľni Dopravného úradu. Vzory žiadostí nájdete na stránkach DÚ: http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/registracia-prevadzkovatelov-uas/

Na stránkje DÚ nájdete linky na odporúčané legislatívne dokumenty a odporúčanú literatúru. Tie však zďaleka nie sú dostatočné, preto odporúčame obrátiť sa na výcvikové strediská a školy ponúkajúce prípravu na tieto skúšky, napríklad partnera asociácie Mám Dron – spoločnosť Proaviate.

Budete potrebovať doklad o absolvovaní kurzu pre A1/A3 a absolvovať teoretickú a praktickú skúšku. Teoretická skúška prebieha na Dopravnom úrade a na jej úspešné absolvovanie potrebujete dosiahnuť úspešnosť 75%. Test pozostáva z 30 otázok z oblastí meteorológie, letovej charakteristiky UAS a technických a prevádzkových spôsobov zmiernenia rizika na zemi.

Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, platí zákaz alebo obmedzenie prevádzky letov s dronmi v blízkosti letísk, vojenských objektov, či chránených krajinných oblastich (na Slovensku CHKO so stupňom ochrany 3-5). Najrýchlejší spôsob, ako zistiť, či zóna, v ktorej chcete lietať je použiť aplikáciu MamDron, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť pre iOS alebo Android zariadenia. Aplikáciu pre asociáciu Mám Dron vyvinula a prevádzkuje hlavný partner asociácie –  spoločnosť R-SYS.

Letecké práce

Európska legislatíva nerozlišuje, či s dronom lietate komerčne alebo hobby, zaujíma ju najmä miera rizika, ktoré so svojou činnosťou predstavujete. Zároveň však dáva priestor pre národné autority upraviť si prevádzku podľa vlastných predpisov. Na Slovensku platí v prípade komerčného používania dronov za odplatu nutnosť vybaviť si na Dopravnom úrade povolenie na letecké práce.

Povolenie na letecké práce potrebuje každý, kto využíva dron na letecké činnosti za odplatu. Povolenie vydáva Dopravný úrad, ktorý určí aj rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Potrebujete byť zaregistrovaný prevádzkovateľ dronu, zároveň potrebujete mať zaevidovaný dron/y na DÚ, k tomu platné poistenie a vypracovanú prevádzkovú príručku.

Sledovanie dronov v reálnom čase - Direct Remote ID

Nárast bezpilotných operácií vo vzdušnom priestore a rozvoj dronovej ekonómie (drone economy) vedie k potrebe začlenenia prevádzky UAS do existujúcich systémov manažmentu letovej prevádzky (ATM). Zosúladenie pilotných a bezpilotných operácií si vyžaduje vysokú mieru bezpečnosti, architektúru výmeny a zdieľania letových informácií a určenie jasných kompetencií pre poskytovateľov letových navigačných služieb (ANSP), prevádzkovateľov U-Space služieb, ako aj VFR/IFR pilotov a UAS operátorov. Tomuto má výrazne pomôcť systém sledovania dronov pomocou vysielačov využívajúcich rôzne technológie (ADS-B, LTE).

Od roku 2022 sa v USA budú významne meniť pravidlá pre prevádzku bezpilotných lietadiel. Začne platiť takzvaný Štandard Remote ID, ktorý má za cieľ zvýšiť mieru zodpovednosti operátorov dronov a bezpečnosti vzdušného priestoru. Tieto zmeny majú zároveň urýchliť procesy vedúce k využívaniu autonómnych operácií, BVLOS letov a umožneniu rôznych aplikácií v rámci služieb vo vzdušnom prestore. Podobným smerom sa uberá aj Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA, ktorá zavádza Direct remote identification (DRI). Ide o systém zabezpečujúci komunikáciu medzi dronom, jeho operátorom a leteckými autoritami. 

Štandard Drone Remote ID v USA

2022

  • začne platiť povinnosť, aby každý nový sériovo vyrábaný dron od 0,25kg vysielal svoju polohu, a to polohu dronu aj jeho operátora. Okrem polohy musí dron vysielať aj svoje identifikačné číslo.

2023

  • Od roku 2023 bude tento štandard platiť nielen pre nové drony, ale aj pre všetky staršie. Majitelia dronov kúpených pred rokom 2022 bez vysielacieho modulu budú musieť buď svoj dron vybaviť externým vysielačom, alebo prevádzkovať UAV len v takzvaných identifikačných oblastiach uznávaných FAA (FAA-Recognized Identification Area). Takéto oblasti zatiaľ neexistujú, budú sa formovať počas roka 2022.

Monitoring prevádzky dronov v Európe

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA taktiež hovorí o potrebe sledovania dronov počas operácií. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/664 definuje takzvanú Službu sieťovej identifikácie (A network identification service), ktorá má za úlohu spracovávať údaje o UAV operáciách:

  • registračné číslo operátora dronu
  • jedinečné sériové číslo UAV
  • geografickú polohu UAV
  • geografickú polohu operátora UAV alebo miesto vzletu

Nadväzuje tak na nariadenia komisie (EÚ) 945/2019 a 947/2019 , ktoré definujú Direct Remote Identification (DRI) – systém, ktorý má zabezpečovať lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom UAV vrátane jeho ID označenia. Tieto ustanovenia hovoria o tom, že pokiaľ dron ešte neobsahuje zabudovaný vysielač spĺňajúci požadované technické štandardy, prevádzkovateľ dronu má povinnosť vybaviť dron ekvivalentným externým modulom. Platí to pre pilotov operujúcich vo všetkých kategóriách a subkategóriách prevádzky.

Typy vzdušného priestoru

Na Slovensku nájdeme viaceré typy vzdušných priestorov, pre ktoré platia špecifické pravidlá.

Neriadený vzdušný priestor (trieda G)

Ide o vzdušný priestor, ktorý nepodlieha riadeniu žiadneho letového dispečera, alebo špeciálnym nariadeniam. Prakticky ide o priestor všade mimo zóny letísk a iných vyhradených lokalít. V neriadenom vzdušnom priestore platia všeobecné pravidlá uvedené vyššie.

Oblasť neriadeného letiska ATZ

Ide o letiská bez riadenej prevádzky, okolo ktorých je stanovený takzvaný okrsok neriadeného letiska ktorý má určený horizontálny rádius 5,5 km a siaha do výšky 4000 stôp (cca 1200 m.n.m). V tomto priestore je možné lietať podobne ako pri neriadenom priestore, je však nutné dostatočne vopred informovať prevádzkovateľa letiska. Ten môže let povoliť, zamietnuť, alebo obmedziť jeho parametre.

Riadený vzdušný priestor CTR

 Tieto vzdušné priestory sa nachádzajú v okolí väčších letísk s riadenou komunikáciou, takže prevádzka dronov musí byť koordinovaná s leteckým dispečingom.

Špecifiká prevádzky dronov pri výkone leteckých prác v geodézii a mapovaní

Osoby, ktoré pre služby v oblasti geodézie, fotogrametrie, gravimetrických meraní, mapovania, skenovania pomocou LIDAR a georadarov, zberu informácií o území, používajú bezpilotné prostriedky, sa okrem vyššie spomenutých nariadení DÚ musia riadiť aj ďalšími smernicami. Potrebujú mať zriadenú viazanú živnosť pre geodetické a kartografické činnosti, ktorá zaručuje ich odbornú spôsobilosť. Na jej získanie potrebujú príslušné vzdelanie a oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Letecké snímkovanie podlieha tiež zákonu č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností, ktorý obmedzuje fotografovanie a natáčanie obrazového materiálu budov a priestorov označených zákazom fotografovania. O tomto zákaze, ako aj o výnimkách z tohto zákona, rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. To znamená, že do doby odtajnenia sa každý vytvorený materiál pre geodetické meranie vníma ako utajený.

Činnosti leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré definuje zákon 215/1995 Z. Z o ochrane utajovaných skutočností, vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany SR. To však, na základe zmluvy, môže tieto činnosti delegovať aj na podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ.

Špecifiká prevádzky dronov v chránených územiach (CHÚ)

Prevádzka bezpilotných prostriedkov má isté obmedzenia aj vzhľadom na ochranu prírody. Na Slovensku sa to týka chránených území v 3. až 5. stupni ochrany prírody. Ide  o národné parky, A, B a C zóny chránených krajinných oblastí (v súčasnosti sa to týka len CHKO Horná Orava),  väčšinu tzv. maloplošných chránených území (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky) a väčšinu území európskeho významu . Tie spolu pokrývajú približne 8,2 % územia SR. Dôvodom obmedzenia prevádzky dronov v takýchto pásmach je ochrana živočíchov a zachovanie prirodzeného charakteru územia.

Mnohé odborné štúdie potvrdili negatívne účinky dronov na správanie sa živočíchov. Tie často na drony reagujú útekom, stresovými reakciami, opustením hniezda, či útokom. Výsledky štúdií potvrdzujú aj skúsenosti pracovníkov národných parkov po celom svete.

Slovenská legislatíva obmedzuje prevádzku športových lietajúcich zariadení viacerými predpismi :

  • Zákon č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d), § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) a §16 ods. 1 písm. f)
  • Rozhodnutie č. 2/2019 Dopravného úradu

Neznamená to však, že použitie dronu v CHÚ  s 3. až 5. stupňom ochrany prírody nie je možné. Pilot UAV (fyzická alebo právnická osoba) môže požiadať o súhlas , ktorý po preskúmaní situácie a vyjadrení správcu CHÚ vydáva okresný úrad (orgán ochrany prírody). Podrobné informácie ako formulovať žiadosť o let UAV v chránených územiach nájdete TU.

Špecifiká prevádzky dronov v blízkosti vojenských letísk

Pokiaľ potrebujete s dronom vykonávať činnosť v blízkosti vojenského letiska Sliač, Malacky, alebo Prešov, postup je nasledovný:

1.       Najprv je potrebné podať žiadosť o písomný súhlas s vykonávaním letovej činnosti bezpilotným lietadlom na:  [email protected], alebo do e-schránky MO SR prípadne korešpondenčne na: Úrad vojenského letectva MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava, najneskôr 20 pracovných dní pred požadovaným termínom vykonávania letovej činnosti.

2.       Až po schválení tejto žiadosti je potrebné  podať elektronickú žiadosť o koordináciu na príslušné stanovište vojenského letiska TWR (Sliač, Malacky, alebo Prešov), najneskôr 24 hodín pred vykonaním letu. 15 minút pred predpokladaný časom vzletu bezpilotného lietadla je potrebné telefonicky vyžiadať povolenie od stanovišťa TWR na vykonanie letu a po ukončení letu bezpilotného lietadla túto skutočnosť telefonicky oznámiť čo najskôr stanovišťu TWR. Bez koordinácie so stanovišťom TWR je možné vykonať let s bezpilotným lietadlom vo vzdialenosti viac ako 5,6 km (3 NM) od ARP (referenčný bod letiska) a to do výšky maximálne 30 m (100ft) nad úrovňou zeme (AGL).