Mám Dron

Ako vybaviť povolenie na let s dronom v chránených územiach

Uvedený podrobný manuál slúži na uľahčenie vybavenia povolenia na lietanie UAV (Unmanned Aerial Vehicle, bezpilotným vzdušným dopravným prostriedkom) – tzv. dronom – v tých chránených územiach SR a príslušných stupňoch ochrany, kde ho legislatíva vyžaduje. Vo všeobecnosti je potrebný súhlas na let UAV v chránených územiach a ich ochranných pásmach s tretím a vyšším stupňom ochrany.

Povolenie má formu rozhodnutia, ide o vydanie súhlasu, prípadne vydanie súhlasov a povolenie výnimiek zo zakázaných činností na vykonávanie aktivít spojených s lietaním. Predkladaný postup je možné využiť pri vybavovaní viacerých povolení na úseku ochrany prírody a krajiny, nakoľko mnohé ustanovenia správneho poriadku, zákona o správnych poplatkoch i zákona o ochrane prírody a krajiny sú totožné a je možné ich využiť v rôznych správnych konaniach.

Prečítajte si tiež: Drony v Tatrách a národných parkoch – nevedomosť, či arogancia?

Dotknuté zákony

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“),
 • zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Zákon o ochrane prírody a krajiny v šiestej časti (Konanie) špecifikuje proces správneho konania a voči správnemu poriadku je v pozícii tzv. lex specialis (upravuje správny poriadok, § 81 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Kompetencie úradov

Vecná príslušnosť (dotknutý orgán ochrany prírody) nie je v zákone o ochrane prírody jednoznačná. Dotknutým orgánom štátnej správy pri vybavovaní povolenia letu v treťom stupni ochrany je podľa § 68 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny miestne príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Keďže pri vykonávaní letov je spravidla potrebné riešiť aj iné súhlasy alebo výnimky zo zakázaných činností, ktoré má v kompetencii okresný úrad v sídle kraja, podľa § 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny vo veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody – tomto prípade miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako „orgán ochrany prírody“).

Vo vyšších stupňoch ochrany je možné uplatniť pri vecnej príslušnosti okresného úradu v sídle kraja aj § 67 písm. u) zákona o ochrane prírody a krajiny („…plní ďalšie úlohy…“), čím podľa § 7 ods. 3 správneho poriadku začne konať ako orgán ochrany prírody, ktorému bola doručená žiadosť ako prvému. Podľa uvedeného sme určili ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja.

Žiadosť o let v chránených prírodných oblastiach

Správne vyplnená a kompletná žiadosť (podanie) je základom bezproblémového priebehu správneho konania bez zbytočných časových zdržaní vyvolaných potrebou doplnenia podania. Ak žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, orgán ochrany prírody musí žiadateľa vyzvať na doplnenie podania podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a oboznámi ho o prerušení konania s tým, že ak do predloženého termínu (závisí od povahy chýbajúcich podkladov, spravidla 14 dní) nedostatky podania neodstráni, konanie podľa § 89 ods. 9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny zastaví. Pri prerušení konania lehoty neplynú (§ 29 správneho poriadku, resp. § 85 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Orgány ochrany prírody nemajú predpísaný formát žiadosti (tlačivo), je možné použiť nami uvádzaný vzor. Žiadosť je možné podať v listinnej forme alebo elektronicky (zaručený elektronický podpis), mailová žiadosť musí byť do troch dní potvrdená jedným z dvoch uvedených spôsobov. Ako uvádzame nižšie, forma podania má vplyv napr. na výšku správneho poplatku. Rovnako je možné odovzdať podanie osobne na podateľni dotknutého úradu, ako aj v miestne príslušných klientskych centrách okresných úradov v sídle kraja.

Ako uvádza § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, žiadosť sa podáva najmenej dva mesiace od plánovanej činnosti. Uvedená lehota vytvára za bežných okolností dostatočný časový priestor na vybavenie povolenia. Ako uvedieme, existujú možnosti skoršej vykonateľnosti rozhodnutia, no viaceré kroky majú svoje presne definované termíny, ktoré nemožno urýchliť.

Obsah žiadosti

Žiadosť musí podľa § 82 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny obsahovať meno žiadateľa (fyzická osoba), prípadne názov právnickej osoby podľa obchodného registra (resp. registra občianskych združení), aktuálnu adresu na doručovanie (adresa trvalého bydliska, sídla firmy, prípadne iná kontaktná adresa), vítaný je i telefonický kontakt a mailová adresa, uľahčujú komunikáciu správneho orgánu a žiadateľa. Žiadateľ môže na správne konanie splnomocniť inú osobu, zákon o ochrane prírody a krajiny vyžaduje úradne overené splnomocnenie (§ 82 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Súčasťou žiadosti je presné vymedzenie územia, kde je plánovaný let, čím je orgánu ochrany prírody uľahčená identifikácia prekryvu letovej trajektórie s chránenými územiami, stupňami ochrany ako i parcelným stavom. Je podkladom pre jednoznačné znenie výroku rozhodnutia a podmienok jeho vykonania, čo je rozhodujúcou podmienkou pre spätnú kontrolu činnosti. S vymedzením územia súvisí i určenie miestne príslušného orgánu ochrany prírody (dotknutý kraj) a pôsobnosť územných správ Štátnej ochrany prírody SR. Ideálnym spôsobom na identifikáciu plánovanej letovej trajektórie je využitie screenshotu z aplikácie MamDron.

Rovnako je potrebné uvádzať časové rozmedzie letu, prípadne stanovenie konkrétneho obdobia počas roka. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie činnosti, vhodným doplnením žiadosti je i stručný opis činnosti, môže z neho vyplývať potreba sprievodných povolení.

Žiadateľovi vyplýva povinnosť priložiť k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 € na splnenie podmienky žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1, resp. v hodnote 100 € na splnenie podmienky žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X.

Životné prostredie, položka 160, bod 2. Správny poplatok je možné zaplatiť pri osobnom podaní žiadosti v klientskom centre priamo v kiosku. V prípade elektronického podania a platbe napr. bankovým prevodom je hodnota správneho poplatku znížená o polovicu (5, resp. 50 €). Vo vybraných prípadoch sú žiadatelia od správneho poplatku oslobodení (napr. študenti, prírodovedné múzeá, verejné vysoké školy a pod.).

Predmet konania

Predmetom konania je vydanie súhlasu na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením (v našom prípade UAV), najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia. Podľa stupňa ochrany je dotknuté uvedené ustanovenie zákona o ochrane prírody a krajiny:

 • v treťom stupni ochrany: § 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • vo štvrtom stupni ochrany: § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • v piatom stupni ochrany: § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny.

V súvislosti s lietaním sa môžu objaviť viaceré činnosti, ktoré sú s ním spojené a vyžadujú povolenie výnimiek zo zakázaných činností v dotknutom stupni ochrany. Na definíciu dotknutých ustanovení je zákon o ochrane prírody a krajiny vo svojej podstate pomerne zložitý právny predpis, čo vyplýva z kumulujúcich sa obmedzení so zvyšujúcim stupňom ochrany. Podľa našich skúseností môžu byť dotknuté nižšie uvedené ustanovenia.

Stupne ochrany

Druhý stupeň ochrany

Hoci v druhom stupni ochrany (podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny – územia chránených krajinných oblastí a D zón chránených území, niektoré chránené areály a územia európskeho významu) nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny obmedzené lietanie UAV, pokiaľ žiadateľ nie je vlastníkom, správcom alebo nájomcom dotknutých pozemkov pod letovou dráhou, je potrebné brať na zreteľ zákaz:

 • jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Tretí stupeň ochrany

V treťom stupni ochrany (podľa § 14 zákona o ochrane prírody a krajiny – územie národných parkov a C zón chránených území, ochranné pásma prírodných pamiatok, národných prírodných pamiatok, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, niektoré chránené areály a územia európskeho významu) môžu byť dotknuté zákazy:

 • vyplývajúce z obmedzení v druhom stupni ochrany – zákaz jazdenia na motorovom vozidle podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a jazdenia na bicykli podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Štvrtý stupeň ochrany

Vo štvrtom stupni ochrany (podľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny – územie B zón chránených území, ochranné pásma niektorých prírodných pamiatok, národných prírodných pamiatok, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, niektoré prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, niektoré chránené areály a územia európskeho významu) môžu byť dotknuté zákazy:

 • vyplývajúce z obmedzení v druhom stupni ochrany – zákaz jazdenia na motorovom vozidle podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. a) a 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a jazdenia na bicykli podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • vyplývajúce z obmedzení v treťom stupni ochrany – zákaz pohybu podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, zákaz táborenia a ostatných aktivít podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • v prípade spoločnosti psa je zakázané voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa podľa § 15 ods. 1 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Piaty stupeň ochrany

V piatom stupni ochrany (podľa § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny – územie A zón chránených území, niektoré prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, niektoré chránené areály a územia európskeho významu) môžu byť dotknuté zákazy: 

 • vyplývajúce z obmedzení v druhom stupni ochrany – zákaz jazdenia na motorovom vozidle podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) a 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a jazdenia na bicykli podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • vyplývajúce z obmedzení v treťom stupni ochrany – zákaz pohybu podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, zákaz táborenia a ostatných aktivít podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • vyplývajúce z obmedzení vo štvrtom stupni ochrany – zákaz voľne pustiť psa podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • zákaz rušiť pokoj a ticho podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Priebeh konania

Dňom doručenia podania začína správne konanie, orgán ochrany prírody v oznámení o začatí správneho konania oboznámi žiadateľa a účastníkov konania o termíne začatia konania  a možnosti sa k nemu vyjadriť. Zverejnením oznámenia o začatí správneho konania do troch dní od podania (§ 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny) na webovom sídle orgánu ochrany prírody sú upovedomené aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Na Slovensku je približne desiatka združení, ktorých náplň je ochrana životného prostredia, v závislosti od regiónu. V prípade prihlásenia sa do správneho konania majú postavenie účastníka konania. Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, navrhovať pripomienky, prípadne podať odvolanie voči rozhodnutiu. Každý účastník konania má právo na oboznámenie s kompletnými podkladmi rozhodnutia (§ 33 ods. 2 správneho poriadku), ak niektorá ich časť nepodlieha utajeniu. Akúkoľvek zmenu skutočností, ktoré by mali vplyv na predmet konania a vydanie rozhodnutia, musí žiadateľ bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody (§ 82 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Po doručení oznámenia si orgán ochrany prírody spravidla vyžiada odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR (miestne príslušnej správy), kde sa odborná organizácia zameria na potenciálne negatívne vplyvy na osobitne chránené časti prírody a krajiny a vyhodnotí prípadné riziká. Vydanie odborného stanoviska podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona o ochrane prírody a krajiny je jedným z hlavných podkladov pre vydanie rozhodnutia a stanovenie podmienok vykonania činnosti. Miestne príslušná ŠOP SR má prehľad o spravovanom území a výskyte chránených druhov a biotopov.

V prípade potreby môže orgán ochrany prírody vykonať zisťovanie vykonaním ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na zistenie skutočného stavu veci (§ 21 správneho poriadku), z ktorého je spísaná zápisnica (§ 22 správneho poriadku).

Orgán ochrany prírody má na vydanie rozhodnutia 60-dňovú lehotu. V zložitých prípadoch a za presne stanovených podmienok (§ 85 zákona o ochrane prírody a krajiny) môže uvedenú lehotu predĺžiť najviac o štyri mesiace, no musí o tom oboznámiť všetkých účastníkov konania. Ak je dôvodom potreba vyčkania na vegetačné obdobie alebo rozmnožovací cyklus, lehotu možno predĺžiť maximálne o rok (§ 85 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny).

V prípade kladného posúdenia žiadosti sa rozhodnutie vydáva spravidla na tri roky. Uvedená lehota slúži orgánu ochrany prírody ku spätnej kontrole dodržiavania podmienok rozhodnutia a je dôležitým podkladom pri hodnotení prípadného predĺženia platnosti rozhodnutia. Účastníci konania sa môžu voči jeho zneniu odvolať v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na orgán ochrany prírody, ktoré vydal rozhodnutie. V prípade, ak je žiadateľ jediným účastníkom konania, môže sa vzdať práva na odvolanie, čím je rozhodnutie právoplatné dňom vzdania sa odvolania, rovnako to platí i v prípade, ak sa vzdajú odvolania všetci účastníci správneho konania. Vzor vyhlásenia je TU.

Po splnení podmienok uvedených v § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny je možné predĺžiť platnosť rozhodnutia v prípade, ak oň požiada účastník konania najmenej 60 dní pred ukončením jeho platnosti. V uvedenom prípade nie je potrebné nanovo platiť správny poplatok, s výnimkou akejkoľvek zmeny znenia rozhodnutia.

Členovia stráže prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom stráže prírody, môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutia podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny. Z tohto dôvodu je potrebné mať kópiu rozhodnutia pri sebe v teréne.

Postup pre žiadateľa

Keď chcem lietať s dronom v chránenom prírodnom území so stupňom ochrany 3-5, postup je nasledovný:

 • Vyplním žiadosť ) na let so športovým lietajúcim zariadením. Tá by mala obsahovať meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba), obchodné meno (právnická osoba), aktuálnu adresu na doručovanie, vítané je aj Tel.číslo alebo mailová adresa. Súčasťou žiadosti musí byť presné vymedzenie plánovanej letovej zóny. To orgánu ochrany prírody uľahčuje identifikáciu prekryvu letovej trajektórie s chránenými územiami, stupňami ochrany ako i parcelným stavom. S vymedzením územia súvisí i určenie miestne príslušného orgánu ochrany prírody (dotknutý kraj) a pôsobnosť územných správ Štátnej ochrany prírody SR. Ideálnym spôsobom na identifikáciu plánovanej letovej trajektórie je využitie screenshotu z mobilnej aplikácie MamDron. Rovnako je potrebné uvádzať časové rozmedzie letu, prípadne stanovenie konkrétneho obdobia počas roka. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie činnosti, vhodným doplnením žiadosti je i stručný opis činnosti, môže z neho vyplývať potreba sprievodných povolení.
 • Vyplnenú žiadosť odošle žiadateľ poštou, doručí osobne na klientské centrum okresného úradu, alebo odšle elektronicky (nutný je zaručený elektronický podpis).
 • Zaplatiť správny poplatok (10E fyzická osoba žiadosť podaná osobne, poštou, 5E pre žiadosť podanú elektronicky, 100E právnická osoba pri osobnom podaní, elektronicky 50E – polovica)
 • Dňom doručenia podania začína správne konanie,
 • Po doručení oznámenia si orgán ochrany prírody spravidla vyžiada odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR (miestne príslušnej správy), kde sa odborná organizácia zameria na potenciálne negatívne vplyvy na osobitne chránené časti prírody a krajiny a vyhodnotí prípadné riziká. Orgán ochrany prírody má na vydanie rozhodnutia 60-dňovú lehotu. V zložitých prípadoch a za presne stanovených podmienok (§ 85 zákona o ochrane prírody a krajiny) môže uvedenú lehotu predĺžiť najviac o štyri mesiace, no musí o tom oboznámiť všetkých účastníkov konania.
 • V prípade kladného posúdenia žiadosti sa rozhodnutie vydáva spravidla na tri roky
 • (v listinnej forme poštou alebo osobne na klientskom centre okresného úradu, alebo elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom) na let so športovým lietajúcim zariadením. Môžem použiť tento vzor.
 • Žiadosť by mala byť podaná najmenej 2 mesiace od plánovanej činnosti

Autor článku: Stanislav Derneš – odborník na legislatívu ochranu prírody a člen OZ Mám Dron 

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Pre veľký záujem o semináre pre pilotov dronov pridávame ďalší seminár, ktorý sa uskutoční 23.9 v Trnave.

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.