Mám Dron

Podmienky používania informačného systému MamDron

Informácie uverejnené v informačnom systéme* MamDron majú nezáväzný, len orientačný charakter, nepredstavujú žiadne prevádzkové alebo iné povolenia potrebné na vykonávanie letov UAS a poskytujú sa bez záruky. Informačný systém MamDron poskytuje neoficiálne informácie o prevádzke UAS podľa vykonávacieho nariadenia  Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel, nejde o poskytovanie letových navigačných služieb, ani letových prevádzkových služieb alebo leteckej meteorologickej služby. Informácie uverejnené v informačnom systéme* MamDron sa poskytujú bez záruky a garancie za správnosť, kompletnosť a aktuálnosť zobrazených dát alebo iného obsahu, ktoré sú k dispozícii v rámci poskytovanej informačnej služby.

vylúčenie záruky

Služby a informácie sú poskytované tak, ako sú, a spoločnosť R-SYS s.r.o., v súvislosti so službami neposkytuje žiadnu záruku, predovšetkým netvrdí a neubezpečuje užívateľa o tom, že:

  •  používané služby budú spĺňať jeho požiadavky,
  • bude môcť služby používať nepretržite, včas, bezpečne a bez chýb,
  • informácie, ktoré získa ako výsledok používania služieb, budú presné alebo spoľahlivé, a
  • vady v prevádzke alebo funkčnosti softvéru, ktorý užívateľovi bude poskytnutý ako súčasť služieb, budú odstránené.

Spoločnosť R-SYS s.r.o. ďalej nepreberá záruky za škody vyplývajúce z prístupu k alebo z priameho využitia tejto služby, ak tieto činnosti boli vykonané úmyselne nesprávnym spôsobom  alebo škody vznikli hrubou nedbalosťou  alebo vznikli  zanedbaním inej dôležitej povinnosti používateľom informačného systému MamDron.

Spoločnosť R-SYS s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie, vymazanie, dočasné alebo definitívne zastavenie zverejnenia informačného systému MamDron, a to výhradne podľa vlastného uváženia a bez povinnosti užívateľa o tom vopred informovať. Prístup a využívanie tohto informačného systému je výlučne na slobodnej vôli registrovaných používateľov.

Autorské práva

Informačný systém a obsahy zverejnené v aplikáciách MamDron sú majetkom spoločnosti R-SYS s.r.o. a podliehajú autorskému právu. Príspevky tretích strán sú príslušne označené. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a každý druh použitia presahujúci rámec autorských práv je zakázané. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len pre individuálnu, nie pre komerčnú potrebu. Názvy, logá a značky informačného systému  sú chránené autorským právom a majetkovým právom spoločnosti R-SYS s.r.o..

* Za informačný systém MamDron sa považuje kombinácia webovej aplikácie DronKonzola a mobilných aplikácií s názvom MamDron, ktoré sú určené pre mobilné zariadenia a publikované na App Store a Google Play.