Mám Dron

Ako prebieha inšpekcia pamiatok pomocou dronov?

Na Slovensku máme množstvo kultúrnych pamiatok  a historických objektov, ktoré dodávajú našej krajine jej nezameniteľný charakter. Hrady, zámky, chrámy a pamätníky, ktoré sa nachádzajú v prírode aj v mestách, sú nositeľmi kultúrnych hodnôt a národnej identity. Preto je potrebné sa o ne starať s patričnou odbornosťou. Pre udržiavanie vyhovujúceho stavu týchto objektov je nutný ich pravidelný monitoring a odborné audity, na základe ktorých sa vykonávajú reštauračné a opravné práce.

Prečítajte si tiež: Drony na hradoch a v ich okolí – krásne zábery a nočná mora ich správcov

Drony v službách Pamiatkového úradu

Vďaka moderným technológiám je kontrola stavu pamiatok presnejšia, jednoduchšia a efektívnejšia. UAV prostriedky (drony) umožňujú pamiatkárom prístup do ťažko dostupných miest, vyhotovenie kvalitných obrazových záznamov a zber dát potrebných pre posúdenie stavu pamiatky a jej digitálnu archiváciu.

O tom, ako takéto inšpekcie pomocou dronov prebiehajú sme sa porozprávali s Mgr.  Ivicou Kravjanskou – vedúcou oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie a Mgr. Branislavom Rezníkom, vedúcim odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

1. Ako prebiehajú inšpekcie pamiatok pomocou dronov?

Odbor preventívnej údržby pamiatok PÚSR  (OPÚP) má ako jednu z aktivít práve prebiehajúceho projektu PRO MONUMENTA II, ktorého cieľom je dobudovanie systému preventívnej údržby pamiatok v SR, zaradenie používania UAV do technickej diagnostiky stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Zavedením používania UAV na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky sa zvýšila efektivita práce troch inšpekčných tímov a tiež zvýšila bezpečnosť práce. Priebeh je jednoduchý: po dohode termínu inšpekcie s vlastníkom/správcom pamiatky si pilot podľa lokality pamiatky zistí presné podmienky leteckej premávky na danom mieste v zmysle Dopravným úradom SR schválenej PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY PRE VYKONÁVANIE LETOV KATEGÓRIE PREVÁDZKY B PÚSR. Podľa nej sa riadi celá príprava ako aj priebeh letu. Napríklad to aj znamená, keďže väčšina letov sa vykonáva v blízosti stavieb a zároveň aj v centrách husto osídlených miest, že jedno z hlavných opatrení zmierňujúcich riziká je aj používanie padákového záchranného systému VectorSave 10. Štandardom je aj opáskovanie vyhradenej letovej zóny a predovšetkým preverenie vhodných meteorologických podmienok.

2. Koľko takýchto inšpekcií ročne vykonáte pomocou dronov?

Od zavedenia používania UAV pri inšpekciách pamiatok, čo bolo na začiatku jesene minulého roka, sme veľa možností (vzhľadom na pandemické a neskôr aj klimatické obmädzenia) na použitia dronu pri inšpekcii nemali. Doteraz sa jedná o desiatky inšpekcií. Predpokladáme, že približne pri 2/3 zo všetkých inšpekcií ročne, ktorých vykonáme cca 100 budeme používať aj drony. Robíme inšpekcie všetkých druhov nehnuteľných pamiatok – teda aj kaplniek, krížov, hrobov, pamätníkov a inej drobnej architektúry, kde to nie je potrebné. Pri všetkých väčších nehnuteľných pamiatkach sa jedná minimálne o skontrolovanie zanesenia odkvapov a kontrolu strešnej krytiny z exteriéru.

3. Koľkými dronmi disponuje Pamiatkový úrad SR?

V OPÚP  máme tri drony a v odbore Digitalizácie a grafickej dokumentácie 1 dron.

4. Pri akých typoch pamiatok sa vykonávajú inšpekcie pomocou dronov?

V podstate pri všetkých druhoch nehnuteľných NKP. Záleží od požiadaviek odborných pracovísk Pamiatkového úradu SR po celom Slovensku resp. vlastníkov/správcov pamiatok požadujúcich inšpekciu . V prípade OPÚP ide o väčšie objekty a predovšetkým ich ťažko vizuálne dostupné miesta. Snaha je získať detailnú identifikáciu prípadného poškodenia pamiatkového objektu.

Digitalizácia Košickej kalvárie pomocou dronu

Archeologická lokalita Havránok-Hradisko z vtáčej perspektívy 

5. Používate drony aj pre digitalizáciu objektov?

Áno, technológiu UAV využívame aj pri digitalizácii národných kultúrnych pamiatok v Odbore digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD). Využívame výstupy z UAV ako dokumentačnú fotografiu, videozáznam z „vtáčej perspektívy”, ktorý podáva celistvú informáciu o pamiatke a jej najbližšom okolí, fotogrametrické snímkovanie. Našim cieľom je monitorovať stav a zmeny pamiatky a jej okolia v čase.

 Technológia UAV je pre nás nezastupiteľný pomocník pri vytváraní komplexných 3D modelov pamiatok alebo pamiatkových území, pričom 3D modely vytvárame pomocou metódy digitálnej fotogrametrie. Je to geodetická metóda, ktorá umožňuje vytvorenie presného priestorového digitálneho modelu pamiatky alebo územia pomocou fotografií.

 V prípade fotogrametrie prepájame dáta z UAV aj s terestrickým meraním jednak z fotogrametrie, ako aj z laserového skenovania. Na vytvorenie celistvého 3D modelu je potrebné aj podrobné nasnímanie striech a iných neprístupných častí pamiatok, čo pri snímkovaní zo zeme nie je možné.

 Pri digitalizácii pamiatkových objektov je využitie UAV pri fotogrametrickom zameraní solitérnych objektov, areálov objektov, archeologických lokalít, hradov, alebo aj väčších území, napr. Pamiatkových rezervácií, či ochranných pásiem NKP.

6. Využívate nejaké špeciálne technológie snímkovania pri inšpekciách?

Pri inšpekcii OPÚP nevyužívame špecializované technológie, používame vstavaný optický systém dronu, ktorý umožňuje vykonať vizuálnu prehliadku ťažko dostupných miest pamiatok a zároveň znížiť riziko pri práci vo výškach. Každá inšpekčná skupina má svojho „pilota”, ktorý je oprávnenou osobou na ovládanie UAV a Pamiatkový úrad SR je oprávnený vykonávať tento typ leteckých prác v zmysle povolení Dopravného úradu SR.

7. Existuje zoznam pamiatok, pri ktorých platí úplný zákaz používania dronov?

Pamiatkový úrad SR nevedie zoznam pamiatok nevhodných na UAV snímkovanie. Pri každej pamiatke sa pilot UAV riadi platnou legislatívou a pravidlami prevádzky UAV zariadení.

Preskúšavanie zručností pilotovania dronu pracovníkov Pamiatkového úradu SR

Digitalizácia pamiatkovej rezervácie Špania dolina

Obnova Rotundy svätej Margity Antiochijskej v Šiveticiach

Dronová inšpekcia kaštieľa v Širkovciach

Digitalizácia kultúrnych objektov

Pamiatkový úrad SR je jednou z inštitúcií v rezorte Ministerstva kultúry SR, ktorá sa venuje digitalizácii kultúrneho dedičstva. Pre tieto potreby bolo na pôde úradu zriadené interné digitalizačné pracovisko, ktoré sa venuje vykonávaniu analýz, zbieraniu dát a digitálnej archivácii najmä veľkých objektov ako sú hrady, kultúrne areály, pamiatkové rezervácie a podobne. Od začiatku projektu sa Pamiatkovému úradu podarilo podrobne zdigitalizovať viac ako 2350 kultúrnych pamiatok. Boli vyhotovené a zarchivované kvalitné fotografie, videá z vtáčej perspektívy a 3D modely objektov. Tie sú dostupné aj pre verejnosť na stránke www.slovakiana.sk

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Pre veľký záujem o semináre pre pilotov dronov pridávame ďalší seminár, ktorý sa uskutoční 23.9 v Trnave.

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.