Mám Dron

Čo priniesol rok 2021 pre OZ Mám Dron?

Napriek tomu, že rok 2021 sa opäť z veľkej časti niesol v znamení pandémie a rôznych obmedzení, podarilo sa nám v OZ Mám Dron nám naštartovať a zrealizovať viaceré aktivity. Uvedomujeme si, že poukazovanie na dôležitosť zodpovedného používania bezpilotných prostriedkov a zvyšovanie informovanosti UAV pilotov je beh na dlhú trať. Ale už aj doposiaľ dosiahnuté výsledky a najmä pozitívna spätná väzba od používateľov dronov, štátnych inštitúcií a súkromných spoločností venujúcich sa dronom, nám dodávajú motiváciu pre našu ďalšiu činnosť.

V roku 2021 sme mohli vidieť, že v snahe o zlepšovanie podmienok pre dronové lietanie a vytváranie podhubia pre rozvoj dronových služieb nie sme sami a mnohým ľuďom záleží na tom, aby sa potenciál využitia dronov na Slovensku mohol rozvíjať. V nasledujúcom texte skúsime zhrnúť aktivity, ktoré sme počas roka vyvíjali smerom k realizácii týchto spoločných ideí.

Webová stránka

Webstránku www.mamdron.sk sme zverejnili v polovici mája. Po jej viacerých úpravách sme sa zameriavali na jej napĺňanie kvalitným obsahom, ktorý sme sa snažili priblížiť verejnosti cez sekciu články, ako aj prostredníctvom našej Facebookovej stránky. Samostatnou časťou hlavného menu na webovej stránke je Legislatíva, kde sme zhrnuli najdôležitejšie body slovenskej a európskej legislatívy súvisiacej s prevádzkou dronov. Text má slúžiť ako komplexný prehľad o pravidlách používania bezpilotných prostriedkov a zároveň obsahuje veľmi špecifické informácie ich prevádzky v prírodných chránených oblastiach, či v oblasti geodézie a kartografie. Aj preto sa táto stránka stala doposiaľ najnavštevovanejšou časťou nášho webu. V sekcii články sme pripravili a uverejnili 40 textov, ktoré sa týkajú bezpilotných prostriedkov, rôznych možností ich využitia a zaujímavostí zo sveta dronov.

Informačný systém MamDron

Aby sme o potrebe zodpovedného používania dronov len nehovorili, chceli sme UAV používateľom a zároveň zodpovedným orgánom a inštitúciám poskytnúť technologický nástroj, ktorý výrazne sprehľadní prevádzku bezpilotných prostriedkov na Slovensku. V spolupráci s našim technologickým partnerom, spoločnosťou R-SYS,s.r.o, sme navrhli a spustili informačný systém MamDron. Ten v sebe integruje všetky dôležité letové dáta pre prevádzku dronov podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy. Systém poskytuje relevantným úradom a inštitúciám možnosť vytvárania a manažovania neletových zón cez webovú konzolu. Okrem statických zón s obmedzenou prevádzkou dronov umožnuje vytvárať aj dynamické neletové zóny, ktoré sú využiteľné napríklad pri veľkých podujatiach, diplomatických návštevách a podobne.

Druhou časťou informačného systému je mobilná aplikácia MamDron, ktorá je dostupná zdarma pre Android a iOS zariadenia.  Táto mobilná aplikácia výrazne uľahčí činnosť všetkým používateľom dronov, profesionálnym, aj hobby pilotom.  Tí si v priebehu niekoľkých sekúnd dokážu zistiť, či oblasť, v ktorej chcú lietať, nepodlieha nejakým obmedzeniam, respektíve či sa neprekrýva so zónou so zákazom lietania s dronmi.  Aplikáciu sme zverejnili v polovici Augusta a do dnešného dňa registrujeme viac ako 1200 používateľov.

Partneri združenia Mám Dron

Dosiahnutie alebo priblíženie sa k našim cieľom by nebolo možné, keby sa s nimi nestotožnil nikto iný. Krátko potom, ako sme začali výraznejšie verejne pôsobiť, nás milo prekvapil veľký záujem zo strany iných občianskych združení, technologických firiem a spoločností podnikajúcich v dronových službách, ale aj samospráv a štátnych inštitúcií. Momentálne má OZ Mám Dron 23 partnerov a sme radi, že spoluprácou s nimi dokážeme účinnejšie komunikovať dôležité témy smerom k verejnosti a štátu.

Členovia združenia Mám Dron

Okrem právnych subjektov sa rozrastá aj naša členská základňa. Členstvo v našom združení je bezplatné a radi privítame každého, kto má záujem sledovať dianie a novinky v oblasti bezpilotných prostriedkov a prípadne sa aj zapojiť do podujatí týkajúcich sa dronov a nášho združenia. OZ Mám Dron má momentálne 110 členov a postupne pribúdajú ďalší. Žiaľ, niektoré naše plány pre organizovanie akcií spolu s členmi združenia sme museli pre tento rok odložiť pre neprehľadnú pandemickú situáciu. Dúfame, že budúci rok sa nám podarí v tomto smere posunúť ďalej.

Odborné podujatia

Aktivity OZ Mám Dron ako aj Informačný systém MamDron sme prezentovali na viacerých podujatiach. Konferencia driving.digital zameraná na inteligentnú dopravu otvorila viaceré otázky začlenenia UAS do konceptu smart city. Drony sa tak v budúcnosti môžu stať dôležitou súčasťou infraštruktúry v oblasti služieb. V rámci spolupráce s Trenčianskou Univerzitou sme mali možnosť zúčastniť sa na Job Day Fakulty špeciálnej techniky a porozprávať sa so študentmi o pravidlách používania dronov a predstaviť im aplikáciu MamDron. Taktiež sme sa zúčastnili podujatia Trenčiansky robotický deň (TRD 2021), kde sme okrem debát so študentami mohli viesť diskusie aj s predstaviteľmi viacerých technických škôl a spolu-vystavujúcich spoločností.

Komunikácia s verejnosťou

Jedným z našich cieľov je otvoriť verejný dialóg na tému dronov, ich prevádzky, bezpečnosti vzdušného priestoru a rozvoja dronových služieb v rámci hraníc Slovenska. Preto sme nadviazali spoluprácu s viacerými médiami a v reportážach a článkoch hovoríme o rôznych spôsoboch využitia UAS, legislatívnej situácii u nás aj v zahraničí a pravidlách bezpečného používania dronov. Našou ambíciou bolo primárne osloviť aktívnych pilotov dronov a odborníkov z tejto oblasti, ale postupne sa chceme zameriavať aj na témy, ktoré zaujímajú hobby dronistov. Jednotlivé témy komunikujeme aj cez našu Facebook stránku a pomocou Newslettera pre členov nášho združenia.

Plány pre rok 2022

V nasledujúcom roku máme ambíciu pokračovať v nastavených aktivitách a naďalej šíriť myšlienku zodpovedného používania dronov smerom k odbornej i laickej verejnosti. Taktiež by sme radi nadviazali spoluprácu s novými subjektami (právnymi a fyzickými) a rozšírili počet členov občianskeho združenia.  Pokračovať budeme aj v pravidelnej komunikácii so štátnymi inštitúciami (najmä Dopravným úradom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR) v snahe o zlepšovaní legislatívnych podmienok pre bezpilotné lietanie na Slovensku. Tento úmysel by sme chceli realizovať aj prostredníctvom organizovania odbornej konferencie, pokiaľ to pandemická situácia dovolí. Budúci rok nám určite prinesie nové výzvy, ktoré veríme, že sa nám vďaka spolupráci s našimi partnermi a členmi združenia podarí postupne zdolávať.

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.