Mám Dron

Použitie dronov v blízkosti vojenských objektov a letísk

Plénum národnej rady SR schválilo koncom novembra 2022 novelu zákona o Ozbrojených silách SR  321/2002 Z. z. Účinná je od 1.januára 2023. Novela je reakciou na dynamicky sa meniacu bezpečnostnú situáciu a jej cieľom je spresniť a rozšíriť úlohy, použitie a riadenie ozbrojených síl. Právna úprava sa týka aj pravidiel pre použitie bezpilotných prostriedkov a kompetencií vojenskej polícii pri ich kontrole. 

Zmeny, ktoré novela prináša vo vzťahu k použitiu bezpilotných prostriedkov

Úlohy a kompetencie ozbrojených síl

Novela rozširuje úlohy a kompetencie ozbrojených síl o ochranu ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany, vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla.

Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie

 • Vojak môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby použiť technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla
 • Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla môže vojak upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.
 • Vojak upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

Použitie vojenskej zbrane

 • Vojak môže použiť vojenskú zbraň pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, ak nemožno inak prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je taká činnosť zakázaná
 • Pred použitím vojenskej zbrane je vojak povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá vojenská zbraň. Pred použitím vojenskej zbrane je vojak povinný použiť aj varovný výstrel. Od výstrahy zvolaním „Stoj!”, „Stoj, lebo strelím!” a varovného výstrelu do vzduchu môže vojak upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.

Zákaz činnosti bezpilotného lietadla

V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla

 • vo vojenských objektoch a priestoroch , ktoré sú označené zákazom fotografovania, do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu
 • v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.

Priestupky

V prípade porušenia daných ustanovení môžu udeliť profesionálni vojaci a vojenskí policajti pokutu do 500 Eur, v blokovom konaní 300 Eur. Priestupky objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia. Výnosy pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Lety s dronom v blízkosti vojenských letísk

Pre použitie bezpilotných leteckých systémov (UAS) v blízkosti vojenských letísk LZSL – Sliač, LZMC-Malacky a LZPW – Prešov platia nasledovné pravidlá:

Bez koordinácie s TWR (riadiacou vežou letiska) je možné let bezpilotným prostriedkom vykonať:

 • Vo vzdialenosti najmenej 5,6km od ARP (referenčný bod) letiska a do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme (AGL)

Pre lety, ktoré nespĺňajú tieto kritériá je potrebné:

 • vyplniť žiadosť o povolenie na vykonanie letu bezpilotným leteckým systémom
 • vyplnenú žiadosť poslať na e-mail konkrétnej TWR stanice (letiska) najmenej 24 hodín pred vykonaním letu
 • 15min pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiadať od TWR povolenie na vykonanie letu.
 • Telefonicky oznámiť TWR ukončenie letu UAS

LZSC SLIAČ

LZMC MALACKY

LZPW PREŠOV

Kontakty na TWR (vojenské letiská) a žiadosti na stiahnutie

LZMC-Malacky

E-mail: [email protected]

Tel: +421 960 390 800

Stiahnuť žiadosť o povolenie – LZMC Malacky

LZPW – Prešov

E-mail: [email protected]

Tel: +421 960 527 206 / +421 960 362 640

Stiahnuť žiadosť o povolenie – LZPW Prešov

LZSL – Sliač

E-mail: [email protected]

Tel: +421 960 452 122

Stiahnuť žiadosť o povolenie – LZSL Sliač

Aplikácia MamDron a vojenské objekty

Keďže v asociácii Mám Dron dbáme na aktualizáciu údajov v informačnom systéme MamDron, integrovali sme doň aj údaje o vojenských objektoch a letiskách, ako aj aktuálne tlačivá pre povolenie na let v týchto oblastiach. Používatelia mobilnej aplikácie MamDron tak v prípade konfliktu vytvorenej zóny s niektorou z vojenských oblastí získajú všetky potrebné informácie priamo v aplikácii. Bližšie informácie o aplikácii MamDron ako aj linky na stiahnutie pre iOS a Android zariadenia nájdete TU

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

V texte sa dozviete podrobnosti o lietaní s UAV v chránených prírodných pásmach a postupe, ako si vybaviť žiadosť pre let v chránenom území.

Bezpečnosť nadovšetko

V tomto článku od pána Ing.Filipa Škultétyho z UNIZA sa dozviete reálne príklady porušení pravidiel pilotovania dronov a odporúčania pre bezpečné používanie UAV.

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.