Mám Dron

Význam primeranej regulácie prevádzky dronov

Používanie bezpilotných prostriedkov je súčasťou technického a technologického rozvoja a trendom, ktorý ovplyvňuje najmä vnímanie bezpečnosti a súkromia. Vytvárajú sa tým predpoklady na zavedenie a aplikáciu nových nástrojov a prístupov k riešeniu bezpečnosti, ako aj definovaniu pravidiel bezpečnosti.

drony ako výzva pre právny systém

Drony predstavujú akési zhmotnenie spektra moderných technológií, ktoré na prvý pohľad nesúvisia priamo s ich používaním, no majú alebo čoskoro mať budú dopad na modernú spoločnosť. Ide napríklad o schopnosti autonómnej činnosti zariadení – vozidiel alebo lietadiel využívajúcich prvky umelej inteligencie, samoučiace sa zariadenia a pod. Právna zodpovednosť a iné súvisiace konzekvencie sú zatiaľ ťažko predpovedateľné i keď existuje snaha vytvoriť primeranú reguláciu najčastejšie prostredníctvom využitia výkladu platnej právnej legislatívy, čo nie je udržateľné.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že používanie dronov predstavuje výzvu nielen pre právny systém štátu ale aj pre bezpečnostné zložky štátu. Dron predstavuje abstraktné zhmotnenie spektra moderných technológií a ich možných pozitívnych, ale aj negatívnych dopadov na modernú spoločnosť. Ide o rôzne riziká – dron ako zbraň alebo nástroj, či už samostatne alebo v závislosti od neseného nákladu, napr. nástražné výbušné zariadenie, nebezpečná látka, strelná alebo iná zbraň, kamera, fotoaparát alebo iné záznamové zariadenie.

Ide o  oblasť, ktorá poukazuje na nutnosť zaoberania sa využívaním nových, moderných technológií v bezpečnostnej praxi. Tento problém s ohľadom na technický a technologický pokrok je potrebné riešiť, nakoľko bude vytvárať neustály tlak na zavedené bezpečnostné mechanizmy a právne prostredie. Dynamika bezpečnostného prostredia sa neustále mení a je v príkrom protiklade so “stabilitou” bezpečnostného systému a právneho prostredia. Neefektívne a pomalé riadenie oblasti bezpečnosti a zbytočná byrokratizácia sú prekážkami na prijímanie efektívnych riešení. Dôsledky sa prejavujú v neschopnosti bezpečnostného systému identifikovať hrozby a následne správne a včas reagovať. Je to potrebné zmeniť. 

Štát sa však nachádza v komplikovanej situácií, zaostáva a nedokáže včas identifikovať potencionálne hrozby vyplývajúce z nových technológií a hlavne navrhnúť riešenie. Súkromný sektor však neustále prináša nové technológie a preto musí byť aj hľadanie efektívneho modelu riadenia oblasti bezpečnosti a prevádzky dronov výsledkom spolupráce medzi štátnym a súkromným sektorom. Ide najmä o zmeny v systéme regulácie a pravdepodobne aj čiastočné prenesenie zodpovednosti za bezpečnosť a prevádzku používania dronov na súkromný sektor.

V tomto ohľade  oceňujem snahu občianskeho združenia Mám Dron o zavedenie moderných riešení “dobrovoľnej regulácie” a prevádzky dronov. Snáď sa tým vytvorí dostatočný impulz na zavedenie potrebných zmien právnej úpravy používania dronov, ako aj na zavedenie potrebných technológií riadenia ich prevádzky.

JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. –  prezident AFCEA Slovakia

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Televízna a filmová tvorba získala vďaka dronom celkom nové možnosti nakrúcania. Okrem leteckých záberov sa drony používajú pre rôzne typy dynamických záberov. Viac o ich použití v tomto odvetví sa dozviete aj z nášho rozhovoru s televíznym režisérom Romanom Maturkaničom.

Fotogrametria umožňuje získavať 3D modely oblastí a objektov z 2D fotografií. Prečítajte táto technológia funguje a akú úlohu pri získavaní geografických dát zohrávajú bezpilotné prostriedky!

Geodézia a kartografia sú ďalšie oblasti, ktoré využívajú drony pre efektívny zber údajov. O tom akú úlohu hrajú bezpilotné prostriedky pri získavaní geografických dát sme sa porozprávali s Robertom Strakom zo spoločnosti Skymove.