Mám Dron

U-space a aké sú s ním ďalšie zámery v Európe?

Pokiaľ sa na Slovensku ešte stále boríme s definovaním úplne základných pravidiel pre lietanie s dronmi, Európou už rezonuje téma U-space. Pre nás doslova sci-fi, pre okolitý svet viac-menej každodenná realita.

Čo je U-space?

U-space je sada nových služieb pre dronových pilotov a autority, ktoré sa opierajú o vysoký stupeň digitalizácie a automatizáciu funkcií a procedúr s cieľom zabezpečiť bezpečný a efektívny pohyb veľkého množstva dronov v spoločnom vzdušnom priestore s pilotovanou prevádzkou.

Samotný U-space predstavuje technologický rámec schopný obslúžiť akúkoľvek rutinnú činnosť dronov vo všetkých typoch vzdušného priestoru, vo všetkých typoch prostredí, a za všetkých poveternostných podmienok. To všetko integrované prostredníctvom technologických rozhraní do prostredia pilotovanej a riadenej letovej prevádzky…zdá sa vám to ako sci-fi?…bude horšie…

Úrovne U-space

Na podporu vyššie opísanej ambície bol už v roku 2017 spísaný základný dokument pre U-space (tzv. U-space blueprint) vrámci SESAR Joint Undertaking, ktorý načrtol ako je možné túto víziu premeniť na skutočnosť. V návrhu sú popísané  štyri základné úrovne  služieb (U1-U4), ktorými je možné  prepojiť EU stratégiu v oblasti civilného letectva s plánovaným regulačným rámcom určeným pre drony:

  • U1: Základné služby U-space, ktorými sú hlavne e-registrácia, e-identifikácia a tzv.geofencing (vymedzenie geografických zón).
  • U2: Služby U-space zamerané na manažment letov dronov, vrátane plánovania letov, povoľovania letov, sledovania polohy a prepojenia so systémami konvenčného manažmentu a  riadenia letovej prevádzky.
  • U3: Pokročilejšie služby U-space, ktoré budú podporovať komplexnejšie typy dronovej prevádzky v zahustenom vzdušnom priestore so zmiešanou prevádzkou kam patria služby výpočtu konfliktov a funkcie automatického sa vyhnutia zrážke s inou prevádzkou(detect and avoid).
  • U4: Plnohodnotné služby U-space, ktoré zahŕňajú vysoký stupeň automatizácie, konektivity a digitalizácie medzi dronmi samotnými ako i medzi nimi a systémom U-space.

A teraz to najlepšie – časový rámec (validačné míľniky) na zavedenie jednotlivých úrovní U-space sú v hlavnom plánovacom dokumente pre civilné letectvo v EU (v tzv. Európskom ATM Master pláne) nasledovné :

U1 – U2: do konca r.2021 (!!!)

U3: do konca r.2025

U4: do konca r.2028

Prečo je nutný takýto ambiciózny časový scénar?

Drony tvoria v posledných pár rokoch exponenciálne rastúci segment biznisu nielen v Európe. Všetci sme už určite počuli o doručovaní zásielok a tovarov vo všetkých typoch prostredí vrátane mestských aglomerácií.

Drony dnes ďalej vidíme pri mapovaní zeme, kontrole a inšpekciách infraštruktúry rôznych typov (el. vedenia, plynovody, slnečné a veterné elektrárne, cesty atď.), pri ošetrovaní poľnohospodárskych plodín a vykonávaní ďalších služieb. Toto všetko prenesene vytvára tzv.Ekonomiku dronov (Drone Economy).

Dynamika rastu tohto segmentu biznisu si už vyžaduje i regulačný zásah z úrovne EU a jasné nastavenie regulačného rámca, ktorý by síce definoval pravidlá činnosti, ale súčasne by nebrzdil vývoj, dokonca naopak, aby umožnil expanziu a vytvorenie Európskeho trhu s dronovými službami a zabezpečením podmienok na ich výrobu a prevádzku. Sekundárnym javom tohto procesu je očakávané vytvorenie nových pracovných miest ako i vytvorenie priestoru pre vznik a kontinuálny rast nového sektoru ekonomiky v celej EU.

Je to reálne?

Hovorí sa, že kto sa bojí nech nejde do lesa. Prvými krokmi k nastaveniu pravidiel vrámci EU bolo prijatie dvoch významných právnych aktov, ktoré sú aktuálne platné vo všetkých krajinách EU a automaticky nulujú národné pravidlá platné do dátumu ich účinnosti. Ide o DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín, a hlavne o VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel, ktoré vstúpilo do platnosti dňom 31.12.2020.

Týmito nariadeniami sú v podstate legitimizované a odštartované služby U-space v rozsahu úrovne U1 a čiastočne U2. Piloti a prevádzkovatelia dronov vo všetkých okolitých krajinách už používajú svoje národné systémy e-registrácie a e-výučby v ostrej prevádzke a hlavne Poľsko a Maďarsko stoja na špici najinovatívnejších krajín EU čo sa týka implementácie pravidiel a poskytovania štátnej podpory pre už spomínanú ekonomiku dronov.

Naviac v marci 2021 Európska agentúra pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EASA) prostredníctvom svojho Výboru pre aplikovanie spoločných bezpečnostných pravidiel na poli civilného letectva schválila tzv. “U-space“ regulačný balíček predložený orgánmi EU. Tento balíček obsahuje legislatívne pravidlá, ktorých cieľom je umožniť vrámci EU rutinnú prevádzku dronov v spodnom vzdušnom priestore a v urbanizovaných oblastiach, definuje bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé aktivity, a rovnako nastavuje minimálne technické požiadavky pre drony. Tento akt sa považuje za kľúčový prvok, vďaka ktorému bude možné realizovať služby dronmi a súčasne to vydláždi cestu k tzv.leteckej (vzdušnej) mobilite v rámci urbanizovaných (mestských) celkov. Neskôr sa očakáva  i prienik do ostatných typov oblastí – prímestských a vidieckych. Ambícia je jasná a opačná ako káže bezpečnostná logika – je potrebné zvládnuť najzložitejšie prostredie ako prvé a čo najskôr, všetko ostatné je hračka.

Vyššie popísané regulačné rámce sa spoliehajú na extenzívnu úroveň digitalizácie a automatizácie (napr. automatická detekcia nepovolených letov dronov, výmena informácií medzi rôznymi používateľmi vzdušného priestoru, vyžiadanie povolení a povoľovanie letov dronov v reálnom čase a online, atď. …)

Bude to fér?

Mojim neobľúbeným, ale realitu vystihujúcim slovom vo vzťahu štátnej moci k letectvu, je „preregulovanie“. Naviac možné preregulovanie akéhokoľvek segmentu, ktorý je nový, práve vznikol, a vyvíja sa, je totiž automaticky jeho smrť. Tu nastupuje požiadavka, aby napriek tomu, že ekonomika dronov určite bude (a logicky musí byť) regulovaná, bola regulovaná len do tej miery a takým fér spôsobom, aby sa nielen na Slovensku ale v celej EU umožnil jej kontinuálny rozvoj.

Členské štáty budú na svojich územiach zodpovedať za definovanie tzv. geografických zón, kde budú služby a lietanie s dronmi povolené, obmedzené, alebo zakázané a v akom rozsahu, to všetko s využitím už spomínaných U-space služieb.

Vykonávaním týchto U-space služieb môže štát poveriť jednu alebo i viac entít tzv. Poskytovateľov U-space služieb. Títo poskytovatelia budú povinní (okrem iných) poskytovať tieto štyri základné U-space služby:

  • Situačný prehľad a výstrahy v rámci geografických oblastí
  • Poskytovanie informácií o pilotovanej a nepilotovanej prevádzke v spodnom vzdušnom priestore
  • Povoľovanie letov dronov najneskôr 5 minút pred zamýšľaným letom
  • Identifikáciu dronov vrámci U-space

Cieľom regulačného rámca je to, aby všetci poskytovatelia U-space služieb boli v týchto štyroch základných službách U-space kompatibilní, čím sa zabezpečí poskytovanie rovnakých služieb a ich úrovne pre všetkých používateľov dronov naprieč celej EU bez ohľadu na prekročenie štátnych hraníc (podľa modelu roamingu v telefónnych službách).

Úlohou členských štátov bude zabezpečiť férový prístup k využívaniu vzdušného priestoru pre poskytovateľov U-space služieb tak, aby v prípade ak nebude ohrozená bezpečnosť pilotovanej leteckej prevádzky,  neboli nadmerne obmedzovaní poskytovateľom letových prevádzkových služieb v danom štáte. Tento poskytovateľ letových prevádzkových služieb zostáva zodpovedný za poskytovanie služby  manažmentu leteckej prevádzky pre pilotované lietadlá. Z tohto dôvodu bude v najbližšom období nutné, aby medzi týmito dvoma typmi poskytovateľov služieb vznikli technické riešenia a postupy zabezpečujúce dokonalú koordináciu a výmenu informácií o letovej prevádzke ako pilotovaných, tak bezpilotných lietajúcich strojov. Tento postup bude vyžadovať i adaptáciu pilotovaného letectva na prostredie so zmiešanou prevádzkou.

Čo bude ďalej?

Na začiatku spomínaný exponenciálny rast používania dronov sa už nedá zastaviť. Počty aktívne používaných dronov sa aktuálne rátajú na státisíce až milióny podľa veľkosti krajiny (odhad v Maďarsku je 80–100.000 dronov, na Slovensku je odhad 20-25.000 dronov v roku 2020). Registrovaných dronov na leteckých úradoch sú z týchto čísel len zlomky. To by sa malo zmeniť práve na základe platných nariadení EK, ktoré sme spomínali vyššie, a ktoré predpokladajú povinnú registráciu pre každý dron s hmotnosťou nad 250g (vrátane) alebo nesúci záznamové zariadenie alebo senzor umožňujúci zaznamenať a uchovať osobné údaje (kamera). Touto definíciou sa dronom s povinnou registráciou stáva reálne každý dron vrátane (výzorom) hračiek.

Povinná registrácia určite prinesie časom i povinné poistenie pre drony v kategórii OPEN, ktoré je zatiaľ povinné len pre drony vykonávajúce letecké práce.

Významnou sa stane i ochrana osobných údajov (GDPR), pretože podľa prieskumov verejnosť vníma práve stratu súkromia pri expanzii používania dronov za najviac ohrozujúci faktor.

Budúcnosť je teda plná očakávaní a výziev…

Autor: Ing. Pavol Serbín – IKPS

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.

V tomto článku sme vyspovedali slovenského UAV hobby pilota, Daniela Koppa, ktorý nám porozprával o jeho ceste ku získaniu európskych licencií v kategórii A1/3 a A2.