Mám Dron

Poľsko ohlasuje investície do U-Space a súvisiacich služieb vo výške 164 miliónov EUR

Vďaka implementácii investícií zahrnutých do Národného plánu obnovy (NRP) má Poľsko šancu stať sa jedným z európskych lídrov v oblasti bezpilotných prostriedkov (UAV). Príjemcami projektov NRP v hodnote 164 miliónov EUR sú podnikatelia, výrobcovia UAV, operátori a piloti bezpilotných lietadiel, služby verejného poriadku, miestne samosprávy, zdravotnícke služby, výskumné a vedecké inštitúcie. Poľský ekonomický inštitút predpokladá, že do 5 rokov sa hodnota integrácie dronov do poľskej ekonomiky zvýši na 576 miliárd PLN. Bezpilotná mobilita porovnateľná s vesmírnymi technológiami s dvojakým použitím bola poľskou vládou označená za prelomovú technológiu, ktorá by mohla hrať významnú úlohu ako súčasť postpandemického zotavenia.

Poľko ako líder v oblasti U-Space

„Po schválení Národného plánu obnovy (KPO) Senátom a Európskou komisiou pridelí Poľsko 740 miliónov PLN na rozvoj bezpilotnej mobility. 10 prioritných projektov zahrnutých do KPO, ktoré sa majú realizovať v priebehu nasledujúcich 5 rokov, umožní Poľsku udržať si vedúce postavenie v implementácii prostredia U-Space, ” informuje námestník ministra infraštruktúry Marcin Horała.

Poľský ekonomický inštitút odhaduje, že hodnota poľského trhu s civilnými bezpilotnými prostriedkami bude v nasledujúcich 5 rokoch na úrovni 3,26 miliárd PLN a hodnota dopadu integrácie bezpilotných lietadiel do ekonomiky v rovnakom období dosiahne 576 miliárd PLN. Využívanie potenciálu dronov vrátane ďalšieho zvyšovania dopytu po úlohách využívajúcich UAV si však vyžaduje posilnenie inštitúcií a vytvorenie silných kompetenčných centier na integráciu často v súčasnosti rozdrobených projektov a iniciatív.

„Ako oznámila vedúca Európskej komisie Ursula von der Leyen, 20% celého fondu pre obnovu bude určených na digitalizáciu. Túto príležitosť využije Poľsko. Finančné prostriedky z Národného programu obnovy umožnia rozvoj s dynamikou, ktorá zaručí, že Poľsko zostane jedným z lídrov v oblasti bezpilotných prostriedkov. Do roku 2026 môžeme vytvoriť prostredie pre UAV v Poľsku s oblasťami U-Space, ktoré budú najvyspelejším prostredím tohto typu na svete, “  hovorí Marcin Horała, námestník ministra infraštruktúry.

V rámci zložky A „Odolnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva“ Národného programu obnovy sa má vybudovať infraštruktúra pre manažment a riadenie bezpilotnej leteckej prevádzky, kompetenčné centrá vrátane špecializovaných výcvikových stredísk, monitorovacie strediská. Podpora obsahuje i priamu podporu koncových používateľov UAV a podporu využívanie UAV.

Predložené projekty

Predložené projekty boli rozdelené do 4 kľúčových skupín:

  • Investície nevyhnutné pre prostredie U-Space – podpora vývoja pokročilých UAS v masovom meradle
  • Pro-rozvojové investície – výstavba Technologického parku pre drony
  • Projekty stimulácie trhu vrátane pilotných projektov
  • Praktická implementácia pre vládne organizácie a služby

Väčšina rozpočtu – viac ako pol miliardy – môže ísť na poľskú agentúru pre letové navigačné služby (PANSA), ktorá už implementuje priekopnícky a zatiaľ jediný v Európe operačne implementovaný systém PansaUTM v leteckom prostredí, založený na digitálnej koordinácii UAV letov a automatizovanej správe požiadaviek na let a na ich schvaľovaní. Správa Eurocontrolu ukazuje, že Poľsko si v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami počína príkladne.

„Jedným z hlavných cieľov poľskej agentúry pre letecké navigačné služby (PANSA) v oblasti bezpilotných vzdušných prostriedkov sú činnosti podporujúce vytvorenie priateľského prostredia v Poľsku pre ďalší rozvoj trhu služieb UAV, t.j. implementácia koncepcie U-Space, za predpokladu bezpečnej a efektívnej integrácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky. V rámci KPO by PANSA realizovala tri kľúčové projekty: rozvoj infraštruktúry v rámci technologického Drone parku a výstavbu Koordinačného centra pre monitorovanie a riadenie letov dronov používaných pre vládne organizácie a služby. Vzhľadom na rozsah a inovatívny charakter projektov sa uvažuje aj o založení subjektu zodpovedného za rozvoj oblasti bezpilotnej mobility, ktorý by prevzal úlohy spojené s organizáciou investičných projektov, “  informuje minister Horała.

 Marcin Horała

Ciele projektov

Poľská agentúra pre letecké navigačné služby bude zodpovedná za rozvoj infraštruktúry na podporu rozvoja pokrokových letov UAV v hromadnom meradle, a to hlavne:

  • pokrytie celého dolného poľského vzdušného priestoru pozemnou infraštruktúrou na sledovanie polôh UAV
  • poskytovanie finančných prostriedkov používateľom vzdušného priestoru na nákup infraštruktúry na sledovanie polohy lietadiel tak, aby polohu lietadiel letiacich v neriadených oblastiach boli viditeľné aj pre systémy riadenia letovej prevádzky, najmä sa to týka UAV (dronov)
  • vývoj aplikácií na plánovanie letov pilotovanej leteckej prevádzky, ktoré budú zdieľať informácie o plánovaných pilotovaných letoch s inými systémami riadenia a manažmentu letovej prevádzky
  • implementácia riešení UTM (riadenie prevádzky dronov vo vyhradenom izolovanom vzdušnom priestore) pre autonómne lety v ďalších oblastiach na základe služieb už implementovaných v rámci operačného programu Digitálne Poľsko UTM Autonomy
  • vývoj služby „Hodnotenie rizika letu UAV – e-SORA“ na získavanie a spracovanie údajov používaných na hodnotenie rizika UAV.

V tejto časti projektu sa tiež plánujú predstaviť technologické riešenia, ktoré podporia povedomie používateľov U-Space o bezpečnom využívaní vzdušného priestoru a zabezpečia taktickú (on-line) neverbálnu koordináciu – komunikáciu pilotov UAV s osobami zodpovednými za riadenie a manažment leteckej prevádzky v konkrétnej zóne. Plánuje sa vytvorenie a vývoj mobilnej aplikácie, ktorá bude integrovať tieto funkcie. Jej neustály vývoj umožní dynamickú odozvu a prispôsobenie funkcionalít potrebám trhu, čo zase umožní najvyššiu možnú úroveň podpory operácií UAV.

Do konca tretieho štvrťroka 2026 majú vzniknúť tri kompetenčné centrá UAV a monitorovacie centrum. Očakáva sa, že do tejto doby bude tiež ukončená implementácia 10 miestnych projektov infraštruktúry riadenia prevádzky UAV. Financovanie NIP predpokladá aj vybudovanie technologického Drone parku v Poznani do roku 2026, spolu s výstavbou a vybavením laboratória NaviLab a výstavbou komplexnej testovacej oblasti s testovacím letiskom NaviSpot.

„Cieľom projektu je vystavať tím odborníkov na výskum a vývoj, vyvinúť modelovú pozemnú infraštruktúru v Kąkolewo (testovací polygón) a vybudovať testovaciu oblasť medzi letiskom v Kąkolewo a Centrom riadenia letovej prevádzky PANSA vo Wysogotowe, aby sa vypracovali štandardy pre zariadenia na identifikáciu UAV (pozemné a mobilné). To nám umožní úplnú integráciu so systémom riadenia letovej prevádzky. V rámci projektu bude vytvorený aj model prostredia pre riadenie autonómnych letov, “ informuje minister Horała.

Podobné projekty už prebiehajú aj v ďalších európskych krajinách. Patria sem SkyGate v talianskom Turíne, experimentálne centrum Eurocontrol (EHS) vo francúzskom Brétigny a španielske dronové centrum BCN v Barcelone.

Stavba technologického Drone parku bude využívať nové Centrum riadenia letovej prevádzky spoločnosti PANSA v Poznani. V záložnom stredisku riadenia letovej prevádzky v Poznani bude tiež umiestnené Koordinačné stredisko pre riadenie vzdušného priestoru v malých výškach na vykonávanie úloh týkajúcich sa verejnej bezpečnosti a ochrany zdravia.

„Financovanie KPO umožní do 5 rokov vytvoriť inteligentné monitorovacie, riadiace a kontrolné stredisko UAV používané vládnymi organizáciami a službami na základe viacvrstvového modelu riadenia vzdušného priestoru v nízkych výškach pre distribuované systémy riadenie prevádzky UAV používaných týmito zložkami, “ – informuje minister Horała.

Systémové riešenia vyvinuté v rámci projektu (vysoký výpočtový výkon, pokročilé algoritmy smerovania a predchádzania kolíziám, ako aj výpočty konfliktov so zónami a priestormi) majú umožniť rozsiahle automatické lety a autonómne lety UAV používaných vládnymi organizáciami a službami i v mestskom prostredí. Kľúčovým prvkom bude identifikácia potrieb jednotlivých inštitúcií a služieb a vývoj potrebných ďalších funkcionalít pri zachovaní konceptu riadenia letov UAV v Poľsku, berúc do úvahy systém koordinácie letov PansaUTM implementovaný v Poľsku a moduly a služby už vyvinuté v rámci programu EÚ Digitálne Poľsko.

Výsledkom bude inteligentné monitorovacie a riadiace stredisko UAV pre vládne organizácie a služby založené na viacvrstvovom modeli riadenia vzdušného priestoru v nízkych nadmorských výškach pre distribuované riadenie dopravy UAV pre subjekty poverené verejnou bezpečnosťou a ochranou zdravia. Vyvinie sa tiež nástroj na správu trás a antikolízny nástroj, ktorý bude precovať a riadiť prevádzku UAV v reálnom čase. Projekt počíta aj s pilotným využitím autonómnych a automatizovaných systémov pre UAV prevádzku v kombinovanom mestskom prostredí a pre ich interoperabilitu v priestoroch s obmedzenou prevádzkou.

Očakáva sa, že digitalizácia procesov spojených s používaním UAV prispeje k zníženiu používania konvenčne poháňaných vozidiel.

ZDROJ:  https://www.pansa.pl/ponad-740-mln-zl-w-kpo-na-mobilnosc-bezzalogowa/

Z poľského originálu preložil Pavol Serbín

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Prečítajte si našu reportáž o konferencii DRONTEX 2023, ktorá sa uskutočnila v októbri v Piešťanoch a spojila odborníkov na bezpilotné technológie z krajín V4!

Konferencia DRONTEX 2023 sa uskutoční 18-19. októbra v Piešťanoch. Okrem odborných prezentácií zameraných na dronové služby a bezpečnosť podujatie ponúkne výstavu dronov a priestor pre networking.

V tomto článku sme vyspovedali slovenského UAV hobby pilota, Daniela Koppa, ktorý nám porozprával o jeho ceste ku získaniu európskych licencií v kategórii A1/3 a A2.