Mám Dron

Čo všetko potrebuje vedieť pilot dronu?

Rýchlosť technologického rozvoja UAV segmentu so sebou nepriniesla len masívne rozšírenie používania dronov (aj) bežnými ľuďmi „z ulice“, ale aj viacero legislatívnych a prevádzkových výziev. Prvoradým záujmom je pochopiteľne primerane ochrániť súkromie a zaistiť bezpečnosť ľudí na zemi a inej pilotovanej prevádzky vo vzduchu. Z tohto dôvodu sa čoskoro ukázalo, že je potrebné zavedenie istých pravidiel. Vzhľadom na otvorenosť trhu bolo zrejmé, že pokiaľ takéto pravidlá majú byť efektívne, je potrebné, aby boli harmonizované v maximálnej možnej miere aj na medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu boli v poslednom období prijaté viaceré nariadenia na európskej úrovni, ktoré sú (alebo ešte len budú) platné aj na Slovensku.

Zaujímavosťou je aj to, že prevádzka dronov nepriniesla len viacero technických inovácií, ale aj nový koncept „písania“ európskej legislatívy. Európske nariadenia sú spravidla formulované striktne – sú plné pravidiel, zákazov a obmedzení. Pochopiteľne, do istej miery sa tomu vyhnúť nedá, ale nový právny rámec UAV prevádzky, ktorý je v platnosti od 31.12.2020, je prvou európskou legislatívou, ktorá je založená na tzv. „risk-based-approach“. To znamená, že v závislosti od komplexity prevádzky nemusia byť stanovené konkrétne pravidlá a reštrikcie, ale prevádzkovateľ si sám vypracuje analýzu rizík, definuje prostriedky ako tieto riziká zmierniť, a tak si de facto sám určí svoje „pravidlá lietania“ v závislosti od konkrétnej situácie a sám preberá zodpovednosť za prevádzku, ktorú vykonáva. Tento prístup vyžaduje, aby si prevádzkovatelia a všetci piloti UAV boli veľmi dobre vedomí rizík, ktoré ich lietanie prináša. Tento aspekt tak vyzdvihuje dôležitosť a potrebu kvalitného vzdelávania.

Manažment letovej prevádzky a UAV

Za jednu z najväčších výziev blízkej budúcnosti stále pokladáme skutočné začlenenie bezpilotnej prevádzky UAV do existujúceho systému manažovania letovej prevádzky. Vyčleňovanie priestorov na činnosť UAV je do budúcna neudržateľným spôsobom, principiálne by malo byť využívané iba na naozaj špeciálne činnosti, testovanie a overovanie nových technológii a postupov. Na to musí byť splnených niekoľko predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je personál – piloti dronov – spôsobilí bezpečne prevádzkovať UAV v tomto komplexnom systéme a prostredí. Keďže PROAVIATE je hlavne výcvikovou organizáciou, sústredíme sa na ľudský prvok v celom systéme.

Preto veľmi jasne vnímame výzvu zabezpečenia kvalitného vzdelávania a osvety pre stále sa rozširujúcu sa komunitu pilotov UAV. V letectve sme zvyknutí na prísne štruktúrovaný a v mnohých ohľadoch konzervatívny prístup k vzdelávaniu a udržiavaniu si získaných vedomostí a schopností. Aj keď určite aj tento systém má svoje nedostatky a slabiny, my v PROAVIATE si myslíme, že netreba naň rezignovať a zavrhovať mnohoročné skúsenosti len kvôli obrovskému dopytu a dynamike v UAV oblasti. Dlhodobé skúsenosti so vzdelávaním v letectve, ktoré na Slovensku máme sú určite kameňom na ktorom sa dá stavať.

Vzdelávanie pilotov dronov

Jedným z princípov ktoré ctíme je prispôsobenie objemu a obsahu vzdelania jednotlivým skupinám – od hobby pilotov po profesionálnych operátorov zložitých UAS. Podobne ako pri vzdelávaní pilotov lietadiel – od pilotov vetroňov, balónov, ľahkých lietadiel cez obchodných až po dopravných pilotov. Takýto systém má viacero pozitív – napr. previazanosť teórie a praxe = učím sa to čo naozaj potrebujem a povzbudenie záujmu o vzdelávanie = niečo potrebujem v praxi, tak sa to chcem naučiť.

Ďalším je potrebná miera štandardizácie a predvídateľnosti vo vzdelávaní.  Myslíme tým to, že minimálny obsah vedomostí pre jednotlivé skupiny pilotov UAV je zrejmý z legislatívnych požiadaviek a vychádza z praxe. To nám prináša niekoľko výhod – napr. to, že sa všetci vieme vo vzduchu „správať“ pretože poznáme aspoň tie najzakladanejšie pravidlá a vieme čo očakávať od ostatných užívateľov vzdušného priestoru.

Zo skúseností pri poskytovaní kurzov vieme, že s UAV chcú lietať aj ľudia, ktorý nemajú žiadne letecké vzdelanie, ani ich táto oblasť doteraz nejako zvlášť nezaujímala. Buď to je ich nové hobby, alebo zamestnanie (alebo oboje). Nie je to samozrejme nič špeciálne, čo by sa týkalo iba tejto oblasti, aj piloti lietadiel začínajú od nuly a kým sa človek prvý krát posadí napr. do vetroňa musí absorbovať istú dávku teórie. Rozdiel, ktorý vnímame, je možno v motivácii a uvedomení si toho, čo všetko potrebujem vedieť. Predsa len, keď človek fyzicky sedí v lietadle, ovláda ho priamo, vo vzduchu vníma bezpečnosť svoju aj iných trochu inak, ako keď je sám v bezpečí na zemi a ním pilotovaný dron môže byť nebezpečný pre iných.

V letectve sa dlhodobo dáva veľký dôraz na vnímanie a uvedomovanie si svojho podielu na bezpečnosti celého systému. Ak chceme UAV prevádzku skutočne začleniť do vzdušného priestoru, je potrebné v tomto pokračovať a rovnaké zásady presadzovať aj u pilotov dronov. Vidíme v tejto oblasti značné rezervy, osveta je potrebná hlavne vo veľkej skupine hobby pilotov. Nedostatok informácii a vedomostí značne skresľuje pohľad na to čo je ešte bezpečné a čo nie. Vysvetľovanie a následné pochopenie dôvodov, prečo sú jednotlivé obmedzenia na mieste je určite zmysluplnejšie ako iba trestanie porušení – prevencia je lepšia ako riešenie následkov.

Vzdelanie aj v leteckej oblasti je v tejto dobe možno dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, máme dostatok kvalifikovaných inštruktorov a lektorov, urobili sme skok v technológiách používaných pri dištančnom vzdelávaní – urobili sme ho podstatne zaujímavejším ako doteraz, a situácia tak trochu prinútila zmeniť pohľad naň aj regulačné orgány. Je teraz aj našou úlohou, berieme si ju za svoju aj v PROAVIATE, šíriť osvetu a pracovať na tom aby prostredníctvom vzdelávania bolo v našom vzdušnom priestore bezpečne a segment UAV sa mohol naďalej rozvíjať minimálne tak dynamicky ako doteraz.

Boris Urbánek a Patrik Smatana – PROAVIATE

PODOBNÉ PRÍSPEVKY

Spoločnosť R-SYS spolu s partnermi demonštrovala možnosti integrovaného ATM/UTM riešenia pre riadenie operácií vzdušných síl

Dronový seminár, ktorý sa konal 25.Mája 2024 na pôde Žilinského letiska a Katedry leteckej dopravy UNIZA opäť spojil dronovú komunitu.

Prihláste sa do dronovej súťaže Dronved 2024, ktorú organizuje VSD a získajte atraktívne ceny. Viac o súťaži v článku.