Ako používať túto webovú aplikáciu

Táto webová aplikácia je naviazaná na Informačný systém MamDron (IS MamDron) a poskytuje prezentáciu informácií uchovávaných a vytváraných týmto systémom pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov v 2D a 3D formáte. Všetkým používateľom tejto stránky sa odporúča, aby si pred jej použitím prečítali informáciu („Disclaimer“) uvedenú v závere tohto dokumentu. Po otvorení webovej aplikácie MamDronView sa zobrazí okno, skladajúce sa z troch častí:

1. Mapa

2. Hlavné menu

3. Slider

1. MAPA

Hlavná zobrazovacia časť webovej aplikácie zobrazuje priestorové údaje nachádzajúce sa v systéme MamDron (https://mamdron.sk/aplikacia-mamdron/).

Ovládanie mapy

Sú dve možnosti ovládania, a to myškou alebo dotykom (v prípade dotykového displeja).

Pri kliknutí ľavého tlačidla myši a súčasného pohybovania myši je možné posúvať mapu.

Pri kliknutí pravého tlačidla myši a súčasne buď pohybovania myšou alebo točenie kolieskom myši, je možné mapu priblížiť alebo oddialiť.

Pri stlačení kolieska myši a súčasného posúvania myši sa mení uhol pohľadu na 3D mapu. Tento istý úkon je možne urobiť s pomocou stlačenia CTRL, pravého/ľavého tlačidla myši a súčasného posúvania myši.

posúvanie mapy pomocou jedného prsta.

zmena uhlu pohľadu na 3D mapu pomocou dvoch prstov idúcich rovnakým smerom.

rotácia mapy pomocou dvoch prstov rotujúcich spoločne.

Získanie informácii o objekte na mape

Bližšie informácie o objekte sa na obrazovke zobrazia po kliknutí na daný objekt v okne tabuľky atribútov objektu. Je možné mať otvorenú len jednu tabuľku atribútov, po kliknutí na iný objekt, sa tabuľka predošlého objektu automaticky zatvorí a otvorí sa atribútová tabuľka nového objektu. V atribútovej tabuľke sa nachádzajú údaje o type objektu, kód, úroveň risku a rozsah výšok, v ktorých sa objekt nachádza. Výšky sú uvedené v metroch a stopách alebo letovej hladine.
V prípade, že sa objekty prekrývajú, berie sa do úvahy objekt, ktorý je vyššie. Napríklad Bratislava TMA 4 sa nachádza nad ATZ Dubová, pokiaľ chceme získať atribútovú tabuľku ATZ Dubová, je potrebné vypnúť vrstvu “Koncová riadená oblasť”. Bližšie informácie o zapínaní a vypínaní vrstiev sú uvedené v kapitole 2. Hlavné menu, časť 

Príklad atribútovej tabuľky:

2. Hlavné menu

Ikona Vyhľadaj – umožňuje vyhľadanie miesta a nastavenie mapy podľa zemepisného názvu.

Ikona Domov – vráti zobrazenie do základného prednastaveného zobrazenia.

Ikona 3D – umožňuje výber formy zobrazenia 2D, 3D alebo 2,5D Columbus view. Režim zobrazenia Columbus view znamená, že mapa bude plochá, avšak objekty s nenulovou výškou budú zobrazené nad ňou.

Ikona Výberu podkladovej mapy – umožňuje výber podkladovej mapy z ponuky, ale taktiež či bude mapa zobrazená na elipsoide, alebo na 3D teréne (WGS84 Ellipsoid, Cesium World Terrain).

Ikona Nápoveda – poskytuje informáciu o ovládaní 3D zobrazenia pomocou polohovacieho zariadenia (myšky) alebo dotykom. Informácie o ovládaní mapy nájdete v kapitole 1. Mapa.

Ikona Vrstvy – otvorí okno výberu zobrazenia rôznych mapových vrstiev nad základnou mapou. Pomocou checkbox-u je možné zapínať a vypínať vrstvy nad základnou mapou. Vrstva dronových zón je aktualizovaná každú minútu, čo zaručuje zobrazovanie aktuálneho stavu.

Ikona Informácia – otvorí okno s návodom na použitie a legendou.

3. Slider

Ovládací Prvok Slider umožňuje nastavenie histórie zobrazenia letových plánov dronov. Aktuálne dronové zóny (momentálne vykonávané lety) sú zobrazené vždy a históriu zobrazenia dronových zón je možné voliť v hodinách spätne pomocou posúvania Slidera.

Neletové zóny - Vysvetlivky

ZÓNY LETÍSK

Zóny vzletu a pristátia

Obmedzené zóny letísk

Zóny výstrahy letísk

Zóny varovania letísk

Zakázané zóny letísk

STATICKÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR

Koncová riadená oblasť, Riadený okrsok, RUTOL AREA, Okrsok letiska (ATZ), Zóna s
povinným rádiovým vybavením (RMZ)

Priestor určený pre športové a záujmové letecké činnosti

Prechodne rezervovaný vzdušný priestor

Zakázaný vzdušný priestor, Obmedzený vzdušný priestor, Nebezpečný vzdušný priestor

PRE DRONY ŠPECIFICKÝ VZDUŠNÝ PRIESTOR

Dynamické neletové zóny

Neletové zóny – CHKO, Vojenské oblasti, Ostatná infraštruktúra

Neletové zóny – Železnice

Neletové zóny – Cesty

Neletové zóny – Elektrické vedenie

UPOZORNENIE: Táto mapa nie je aktualizovaná v reálnom čase. Ani mapa, ani tu poskytnuté informácie nie sú zaručene aktuálne ani presné. Spoľahnutie sa na tejto mape nepredstavuje ani oprávnenie na prevádzku, ani dôkaz o súlade použitia dronu s príslušnými leteckými predpismi v rámci akéhokoľvek konania.

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nie je voči používateľovi tejto stránky zodpovedný za žiadne nároky, dopyty alebo opatrenia – bez ohľadu na povahu alebo príčinu nároku, dopytu alebo konania – vychádzajúcich z akejkoľvek straty, zranenia alebo škôd, či už priamych alebo nepriamych, ktoré môže vyplývať z použitia informácií získaných prostredníctvom tejto stránky alebo z akéhokoľvek ušlého zisku, príjmu, zmlúv alebo z akýchkoľvek iných priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych alebo následných škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek použitia alebo spoliehania sa na základe akýchkoľvek informácií získaných na tejto stránke, či už ide o žalobu na základe zmluvy alebo priestupok alebo na základe záruky, a to aj vtedy, ak bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd. Celková súhrnná zodpovednosť prevádzkovateľa za záväzky vyplývajúce z používania informácií získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, nepresahuje 0 EUR.