PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť R-SYS, s.r.o. so sídlom Rybárska 7389, 911 01 Trenčín, IČO: 36014061 ako tvorca a prevádzkovateľ aplikácie MamDron (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej nižšie zverejňuje všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov, ktorými sa riadi, a preto zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 032/7433695, emailom: [email protected] a taktiež v tomto informačnom liste zverejnenom na našom webovom sídle v samostatnej sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ

R-SYS, s.r.o.
Rybárska 7389
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36014061

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané personálne, technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • organizáciu, konkrétne OBČIANSKE ZDRUŽENIE MÁM DRON, ktoré zabezpečuje podporu a zviditeľňovanie prevádzkovateľa a samotnej aplikácie MamDron pomocou marketingových nástrojov – t.j. formou marketingových ponúk, noviniek, informáciami o produktoch a novinkách, prípadne ak nastane situácia, taktiež vykonáva komunikáciu s dotknutými osobami ohľadne technickej a servisnej podpory v súvislosti užívaním samotnej aplikácie MamDron

3. Účely spracúvania osobných údajov a ich právny základ

Ako prevádzkovateľ aplikácie MamDron získavame od Vás iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na jej legitímny chod a taktiež na zabezpečenie maximálneho možného stupňa ochrany pred jej prípadným zneužitím možnými kybernetickými útočníkmi. Pomocou aplikácie prinášame užívateľom aj určité vlastnosti a funkcie, ktoré zvyšujú jej využiteľnosť a hlavne napĺňajú účel, prečo celkový projekt MamDron vôbec vznikol.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesoch sú:

a) Registrácia nového užívateľa aplikácie „MamDron“ – osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby. Pri procese registrácie, zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov“ nám udeľujete súhlas s tým, aby sme Vami poskytnuté údaje použili na vytvorenie unikátneho účtu, pomocou ktorého sa budete môcť do aplikácie prihlasovať a využívať jej možnosti. Udelený súhlas s použitím Vašich údajov pre vytvorenie účtu môžete kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou smerovanou na našu technickú podporu a my Váš účet automaticky vymažeme.

b) Novinky (zo sveta diania dronov) – pri registrácii do našej aplikácie môžete udeliť súhlas so zasielaním marketingových správ, v ktorých Vás budeme informovať o aktuálnych novinkách, pripravovaných akciách a informáciách zo sveta diania dronov. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude opäť súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý viete kedykoľvek odvolať pomocou tlačidla „odhlásenie sa z odberu“ umiestneného v pätičke každého prijatého marketingového mailu, alebo písomnou žiadosťou smerovanou na našu technickú podporu.

c) Lokalizačné údaje označujúce geografickú polohu (GPS) – pri prvotnom spustení aplikácie budete oslovený s možnosťou využívania GPS lokalizačných údajov. V záujme využitia maximálnych možností a potenciálu aplikácie MamDron Vám zapnutie lokalizačných údajov prináša rýchlejšie, jednoduchšie a presnejšie znázornenie polohy, kde by ste chceli vykonávať let s dronom a zároveň pomocou týchto údajov Vám aplikácia vie podať presnú odpoveď, či sa náhodou nenachádzate v nevhodnom priestore na vykonávanie letu, alebo prípadne či sa Vaša letová zóna aktuálne neprelína s letovou zónou iného užívateľa našej aplikácie. Táto možnosť zapnutia lokalizačných údajov je samozrejme slobodne voliteľná, nie podmieňujúca pre užívanie samotnej aplikácie. Možnosti zapnutia a vypnutia funkcie GPS sa nachádzajú v nastaveniach, alebo to viete nastaviť a ovládať aj priamo v nastaveniach Vašho Smart zariadenia. Ak si funkciu zapnete a aplikácia bude spracúvať Vašu aktuálnu polohu podľa súradníc GPS, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude Váš konkludentný súhlas.

d) Plánovanie letu a uchovávanie evidencie vykonaných letov – Vám prináša možnosť plánovania, čiže prípravu budúcich letov, či aj následne uchovávanie histórie vykonaných letov. Pri vytváraní tejto evidencie dochádza k spracúvaniu údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnených záujmov prevádzkovateľa, kde my ako prevádzkovateľ aplikácie Vám poskytujeme určité možnosti plánovania a elektronické úložné miesto na zapisovanie tejto evidencie. Táto funkcia je taktiež slobodne voliteľná a nie podmieňujúca pre užívanie aplikácie MamDron.

e) “Push” notifikácie alebo komunikácia s našou IT podporou – počas užívania aplikácie môžu nastať situácie, kedy Vám budeme posielať “push” notifikácie z určitých dôvodov (napr. niečo sa bude diať vo Vašom okolí, alebo nastanú určite zmeny v oblasti, kde budete chcieť alebo už vykonávate let, alebo dôjde ku technickým zmenám samotnej aplikácie). Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť naším užívateľom a informovať ich včas o potrebných informáciách, ktoré sa ich týkajú. Obdobné spracúvanie osobných údajov nastáva aj v prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo elektronickej pošty, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť vzniknutý problém. V našom oprávnenom záujme je pomôcť svojim užívateľom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

a) Registrácia nového užívateľa aplikácie „MamDron“
– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, prístupové heslo

b) Registrácia a odber noviniek
– e-mail

c) Lokalizačné služby
– lokalizačné údaje (aktuálna poloha)

d) Plánovanie letu a uchovávanie evidencie vykonaných letov
– dátum, miesto, čas, informácie o dĺžke plánovaného letu (začiatok a koniec), miesto/veľkosť priestoru plánovaného letu

e) “Push” notifikácie alebo komunikácia s našou IT podporou
– meno, e-mail, text správy, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo.

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov spracúvame po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzicky skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne aplikácie MamDron alebo počas poskytovania servisnej a technickej podpory po naplnení účelu spracúvania sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

– boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
– zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
– boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
– boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
– boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
– uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
– bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
– nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
– a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

6. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje a ani do budúcnosti nezamýšľa.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
  – Osobne na kontaktom mieste Prevádzkovateľa Rybárska 7389, 91101 Trenčín;
  – Prostredníctvom našej kontaktnej linky: 032/7433695;
  – Prostredníctvom elektronickej pošty: [email protected];
  – Písomne na adrese Prevádzkovateľa: R-SYS s.r.o., Rybárska 7389, 91101 Trenčín.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené ustanovenia článku 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov a dát. Lehota na výmaz je 60 dní, počas ktorých môžete požiadať o zrušenie výmazania dát. Po uplynutí lehoty 60 dní budú dáta nenávratne zmazané. O výmaz môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

9. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: [email protected]

E-mail:
a) všeobecne: [email protected]
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: [email protected]
c) webové sídlo: [email protected]
d) poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov (určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité): [email protected]

Na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu:
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

10. Zabezpečenie webového sídla a aplikácie MamDron

Naše Webové sídlo a aplikácia MamDron používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

11. Zásady používania súborov cookies

V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

Prečo používame cookies a ich právny základ?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Ako Prevádzkovateľ Vaše údaje získané používaním cookies nepoužívame ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.