Mám Dron

stanovy oz mám dron

I.

NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA

Názov združenia je:      Mám Dron

Sídlo združenia je:        Rybárska 7389, Trenčín, 91101

II.

CIEĽ ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Hlavné ciele občianskeho združenia:

 1. Podpora a rozvoj športu;
 2. Poskytovanie sociálnej pomoci;
 3. Zachovanie kultúrnych hodnôt;
 4. Podpora vzdelávania;
 5. Ochrana ľudských práv;
 6. Ochrana a tvorba životného prostredia;
 7. Veda a výskum;
 8. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Popis cieľov občianskeho združenia:

 • Prispievať k zvýšeniu bezpečnosti vzdušného priestoru pri jeho spoločnom využívaní, formou poskytnutia technologických nástrojov a služieb pre širokú verejnosť (laickú aj odbornú).
 • Prispieť formou zelených inovácií v priemysle k vzniku a rozvoja malých a stredných podnikov pôsobiacich v inovatívnych oblastiach dopravy a služieb, podporujúcich rozvoj obehovej ekonomiky „Drone – economy“[1].
 • Prispievať svojimi znalosťami, skúsenosťami a know-how v oblasti letectva k tvorbe a revízii zákonov v téme U-SPACE[2] a zároveň v tejto oblasti pôsobiť ako poradný orgán pre zodpovedné orgány štátnej správy a samosprávy.
 • Zastupovať používateľov dronov pri tvorbe postupov a legislatívy v oblasti používania dronov na rekreačné i komerčné účely na území Slovenskej republiky.
 • Prispievať k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne širokej verejnosti v oblasti používania a využívania dronov v celej šírke témy „Drone – economy“ formou odborných publikácií, článkov, tútoriálov, konferencií, prednášok, seminárov a pod. vydávaných v tlačenej a elektronickej forme, poskytovaných osobne ako aj v on-line virtuálnom priestore.
 • Zabezpečovať svojim členom poskytovanie komplexnej právnej podpory pri riešení problémov súvisiacich s používaním dronov. Právna podpora okrem iného, obsahuje právne poradenstvo pri založení a správnom fungovaní obchodných spoločností v oblasti „Drone – economy“ a zastupovanie členov OZ v prípade vzniku občiansko – právneho sporu ako aj obchodno – právneho sporu vzniknutého v súvislosti s U-SPACE.
 • Zabezpečovať svojim členom poskytovanie komplexného poradenstva a informačnej podpory o možnostiach získania návratných aj nenávratných finančných prostriedkov v oblasti investovania do projektov súvisiacich s „Drone – economy“ a U-SPACE.
 • Zabezpečovať organizáciu, spoluorganizáciu a propagáciu odborných a informačných podujatí zameraných na problematiku „Drone – economy“ a U-SPACE.
 • Zabezpečovať organizáciu a spoluorganizáciu športových, vedomostných a vedeckých súťaží, prezentácií úspešných podnikateľských príkladov, ale aj amatérskych modelárov a stretnutí záujemcov o podnikanie s investormi, podnikateľskými anjelmi a ich propagácia.
 • Podporovať členov občianskeho združenia formou organizovania športových, vzdelávacích, dobrovoľníckych a iných podujatí na podporu vzájomného sieťovania členov (brunche, spoločenské eventy, workshopy, stretnutia či on-line platforma pre členov občianskeho združenia).
 • Zabezpečovanie vzdelanostnej úrovne detí a mládeže v oblasti používania dronov a zároveň podporovať kreatívne myslenie, vedu a výskum v tejto oblasti.
 • Participovať pri tvorbe nových dátových modelov a služieb, spoluvytvárať optimálne prostredie pre rozvoj a využitie nových technológií, nástrojov v oblasti „Drone – economy“ a U-SPACE.
 • Participovať pri tvorbe odbornej skupiny riešiteľov a poskytovateľov technickej podpory pre subjekty verejnej správy ale aj pre podnikateľské subjekty, v prípade vyhlásenia mimoriadnych situácií, resp. situácií vyžadujúcich krízový manažment, s využitím dronov (napr. lesné požiare a pod.)
 • Poskytovať vedomostnú podporu širokej verejnosti, odborníkom, podnikateľským subjektom využívajúcich – či už amatérsky alebo profesionálne – technológiu dronov tak, aby ju vedeli používať správne a bezpečne, čím sa z nich stanú riadni používatelia vzdušného priestoru.
 • Poskytovať svojim členom relevantné a korektné informácie o platnej legislatíve, resp. pripravovaných legislatívnych zmenách týkajúcich sa „Drone – economy“ a U-SPACE tak, aby svoje drony používali vo vzdušnom priestore v súlade s platnou legislatívou.
 • Zabezpečovanie prevádzky systému pre registrovaných používateľov dronov za účelom:
 • Poskytovania informácií o možnostiach a plánovaní použitia dronov v súlade s pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru
 • Plánovania leteckých aktivít, a tým predchádzať konfliktom v prevádzke viacerých používateľov a poškodeniu ich dronu, cudzieho majetku, alebo zdravia.
 • Umožniť orgánom štátnej správy, verejnej správy a územnej samosprávy, aby informovali používateľov dronov o oblastiach kde je zákaz lietania (napr. Štátna ochrana prírody SR môže zakázať lietať nad konkrétnym územím pre negatívny dopad na životné prostredie z dôvodu zahniezďovania migrujúceho vtáctva a pod.). Zakázané zóny môžu byť vyhlásené ako trvalé, alebo ako dočasné, preto je potrebný flexibilný prístup.
 • Vytvárať pozitívne podmienky na sieťovanie výskumných a vedeckých pracovníkov venujúcich sa výskumu v oblasti dopadov využitia dronov na spoločnosť do členskej základne občianskeho združenia. Zverejňovať a publikovať ich názory a tým prispievať k rozvoju „Drone – economy“.
 • Vytvoriť a sprístupniť za zvýhodnených podmienok pre svojich členov široké portfólio služieb poskytovaných dronmi v rámci „Drone – economy“.

[1] “Drone – economy“ je časťou ekonomiky, ktorá prostredníctvom širokého spektra ekonomických a podnikateľských nástrojov súvisiacich s využívaním existujúcich ako aj plánovaných foriem UAV technológií (pozn.: pod pojmom UAV sa v tomto prípade rozumejú autonómne drony uvádzajúce na trh výrobky a služby), patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie s vysokým potenciálom tvorby pracovných miest.

[2] Koncept Európskej únie U-SPACE obsiahlo popisuje poskytovanie služieb v oblasti distribúcie rôznych tovarov a materiálov bez potreby osobného styku medzi ľuďmi. Jedná sa o mapovanie mestských aglomerácií, národných parkov, kontrola infraštruktúry, presné poľnohospodárstvo, dodávka tovaru, elektronický obchod a pod. Koncept U-SPACE je víziou Európskej únie o tom, ako by malo fungovať riadenie dronov, plánovanie ich prevádzky vo vzdušnom priestore so zachovaním všetkých postupov a pravidiel ako aj nových služieb určených na podporu efektívnej a bezpečnej integrácie do vzdušného priestoru pre veľké množstvo bezpilotných lietadiel.

Zdroj: https://www.sesarju.eu/U-space

III.

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Členstvo v združení je dobrovoľné.

Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky uvedené v týchto Stanovách.

O prijatí za člena rozhoduje Rada združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. 

Čestné členstvo v združení môže byť udelené na základe rozhodnutia Rada združenia osobe, ktorá sa svojou činnosťou, alebo úsilím značnou mierou pričinila o rozvoj činnosti združenia.

Člen združenia má právo:

 • zúčastňovať sa na činnosti združenia, užívať majetok zaobstaraný združením, zúčastňovať sa na členských schôdzach, hlasovať na nich a podávať návrhy;
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Člen združenia má právo byť volený do orgánov združenia. Zvolený člen združenia do akejkoľvek funkcie v združení je povinný vykonávať túto funkciu zodpovedne, podľa svojich najlepších schopností a znalostí.

Člen združenia je povinný:

 • dodržiavať Stanovy združenia;
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
 • v rozsahu svojich možností a schopností, a podľa svojho svedomia, pomáhať orgánom združenia;
 • platiť zápisné a členské príspevky, o ktorých výške a spôsobe platenia rozhoduje členská schôdza;
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Člen združenia má právo kedykoľvek z neho vystúpiť. Členstvo sa končí doručením písomného oznámenia o vystúpení Rade združenia.

Členstvo sa tiež končí smrťou člena, alebo zánikom člena právnickej osoby, a v mimoriadnych prípadoch tiež rozhodnutím Rady združenia o vylúčení člena. Člen môže byť vylúčený iba ak opakovane a napriek upozorneniu porušuje Stanovy združenia, alebo ak vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore s cieľmi činnosti združenia, alebo ak bol pre takú činnosť právoplatne odsúdený.

IV.

ORGÁNY ZDRUŽENIA A SPôSOBY ICH USTANOVOVANIA

Orgány združenia Mám dron sú:

 1. ČLENSKÁ SCHôDZA
 2. Rada
 3. revízna komisia
 1. ČLENSKÁ SCHôDZA:

Najvyšším orgánom združenia je Členská schôdza ako schôdza všetkých riadnych členov. Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendárny rok. Miesto a čas členskej schôdze bude uvedené vždy na pozvánke, ktorú zašle Rada združenia na náklady združenia každému členovi aspoň 15 dní vopred. V prípade ak na programe Členskej schôdze je zmena Stanov, musí pozvánka obsahovať popis navrhovaných zmien Stanov. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň tretina členov združenia. K zmene Stanov, k voľbe alebo odvolaniu člena Rady a Revíznej komisie, k rozhodnutiu o zániku združenia a k menovaniu likvidátora je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia. Pre ostatné rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 1. RADA

Rada je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze.

Rada združenia je trojčlenná, a je volená Členskou schôdzou z členov združenia na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie je možné.

Rada volí zo svojho stredu Predsedu, ktorý je štatutárnym orgánom združenia a ktorý zastupuje a koná v mene združenia samostatne.

Funkcia člena Rady končí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa, odvolaním alebo smrťou,.

Odvolať člena Rady môže Členská schôdza. Pre platnosť odvolania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov všetkých členov.

Rada riadi a organizuje činnosť združenia medzi zasadnutiami Členskej schôdze, vedie zoznam členov združenia.

Úlohy Rady:

 • Rada riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
 • Zvoláva a pripravuje program zasadnutia Členskej schôdze.
 • Vypracováva Správu o činnosti a hospodárení združenia.
 • Určuje koncepciu združenia a jeho ciele na ďalšie obdobie.
 • Rieši návrhy a pripomienky členov.
 • Zodpovedá za hospodárenie združenia a za nakladanie s majetkom združenia.
 • Stanovuje výšku členských poplatkov a rozhoduje o oslobodení člena od povinnosti platiť členské príspevky.
 • Schvaľuje prihlášky záujemcov o členstvo.
 • Vedie zoznam členov združenia, rozhoduje o vylúčení člena zo združenia.

Predseda:

 • Štatutárnym orgánom združenia je Predseda Rady, ktorý zastupuje združenie navonok a vykonáva právne úkony v mene a na účet združenia samostatne. Predseda Rady je povinný rešpektovať a svojou činnosťou napĺňať ciele a poslanie združenia.
 • Predsedu Rady združenia ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie Rada. Predseda Rady združenia pri svojej činnosti plní uznesenia Rady.
 1. REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán.

Má 3 členov, ktorých volí Členská schôdza a na jej čele stojí predseda Revíznej komisie.

Predsedu Revíznej komisie volia členovia Revíznej komisie. Vykonáva revízie hospodárenia združenia, navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov a za svoje činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

Revízna komisia preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie zasadnutiu; kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje Radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie; navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze Rady, ak si to vyžaduje záujem združenia.

V.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú najmä:

a, členské príspevky,

b, príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

c, dotácie samosprávnych a štátnych orgánov, určené na činnosť združenia,

d, výnosy z majetku združenia,

e, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,

f, výnosy z iných činností, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

 1. Nevyčerpané finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku sa prenášajú do hospodárenia nasledujúceho rozpočtového roku.
 2. Združenie vedie predpísané účtovníctvo a evidenciu.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 4. Za hospodárenie zodpovedá Rada.
 5. Prostriedky združenia sa používajú najmä na :

a,úhradu bežných nákladov prevádzky združenia,

b, výdavky spojené s nákupom prostriedkov združenia a na materiálno-technické zabezpečenie činností združenia,

c, usporiadanie a podporu akcií súvisiacich s činnosťou združenia

d, iné schválené účely.

8. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k cieľom združenia podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Stanovami. V prípade dosiahnutia zisku z takejto činnosti, združenie ho použije výlučne na aktivity súvisiace s cieľmi združenia.

VI.

Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Ak zaniká združenie rozpustením, Členská schôdza určí likvidátora.

Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie.

Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na charitatívne účely.

VII.

Záverečné ustanovenia.

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou združenia, a môžu byť menené alebo dopĺňané rozhodnutím Členskej schôdze nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov všetkých členov.

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Občianske združenie registruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.

 

V Soblahove dňa 28.5.2020